| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Jespers erfaringer med sundhedsvæsenet

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 11 months, 3 weeks ago

Jesper, som er denne wikis redaktør og forfatter har cirka 30 års professionel erfaring med sundhedsvæsenet.

 

1988: Medforfatter til studenterprojekt på Aalborg Universitet om konsekvenserne af at nedlægge af Skagen Sygehus. Besøgte sygehuset og interviewede overlægen.

 

1991-1994: Ansat som fuldmægtig/planlægningsmedarbejder i Fyns Amts Sygehusforvaltning. Arbejde bl.a. skadebehandlingens organisering, præhospital planlægning, samspillet med praktiserende læger og kommuner på ældreområdet, Sundhedspolitisk konference. Sundhedspolitiske områdeudvalg og tilhørende embedsmandsgrupper, evaluering af astmaskole, klinisk psykologisk afdelings organisatoriske placering i den nye sygehusstruktur, sundhedsforsøg i Rudkøbing, Assens og Bogense. Samarbejdede med overlæger i Skadestuen, hjertemedicinsk speciale, anæstesiologiske speciale og medicinsk/endokrinologisk speciale. Jeg undersøgte den interne kommunikation mellem afdelinger på Middelfart Sygehus og udvalgte afdelinger på Odense Sygehus.  Jeg samarbejdede blandt andet med afdelingssygeplejersker og ledende lægesekretærer.

Jeg har besøgt sygehusene i Svendborg, Faaborg, Ærø, Nyborg, Assens, Bogense. Jeg har deltaget i møder med amtsrådets sygehusudvalg. Jeg har samarbejdet med Amtsundhedsplejersken, praksiskoordinatorer, praksiskonsulenter, overlæger, sygeplejersker og sygehusdirektører. 

 

1994-1999: organisationskonsulent i Vejle Kommune, herunder opgaver for ældreområdet (Senior Service), hjælpemiddeldepotet

 

1999-2006: Organisationskonsulent i Århus Amt, Uddannelsesafdelingen. Konsulentopgaver for adskillige hospitaler og sygehusafdelinger (Randers Centralsygehus, Skejby Sygehus, Århus Kommunehospital, Aarhus Amtssygehus og Marselisborg Hospital i Aarhus, Hammel Neurocenter, Silkeborg Centralsygehus, Odder Centralsygehus, Samsø Sygehus) vedrørende kvalitet, kompetenceudvikling og arbejdsklima. Jeg løste blandt andet konsulentopgaver for Nyremedicinsk afdeling, Hjertekirurgisk afdeling, Hudafdelingen, Klinisk Biokemisk afdeling, Radiologisk afdeling, Blodbanken, Medicinsk Afdeling, Sygehusadministrationer, Sundhedsstaben på Amtsgården,  Jeg har interviewet patienter og personale.

Mellemlederuddannelse for afdelingssygeplejersker, overlæger mfl. Undersøgelse af afdelingssygeplejerskernes vilkår for ledelse, Undersøgelse af Silkeborg Centralsygehus' anvendelse af strategikort

 

2006: Kvalitetskonsulent i Århus Amt: påbegyndte projekt om diabetes i almen praksis

 

2007-2008:  Konsulent i Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Samarbejdede blandt andet med 12 klinikker i almen praksis. Konsulentopgaver for Hospitalsenhed Vest. Var konsulent i det nationale patientsikkerheds-program Operation Life, hvor jeg mødtes med klinikere fra hele landet.

 

2008-2009: Barselsvikariat i Kvalitetsafdelingen på Århus Sygehus. Arbejdede med patientsikkerhed (analyse af utilsigtede hændelser), retningsgivende dokumenter om sikker kirurgi, sepsis og håndtering af alvorlige utilsigtede hændelser, hospitalets kontaktperson og kvalitetskonsulent i forhold til kliniske kvalitetsdatabaser vedr. diabetes, KOL, apopleksi, mavekirurgi, hjerteinsufficiens mm. Var sekretær for kostudvalget.

 

2009-2018: Konsulent i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og DEFACTUM. Konsulentopgaver for almen praksis (kronikerkompasset), programevaluering af styrlet indsats overfor kronisk sygdom, Den ældre Medicinske Patient, Apopleksi (nationalt projekt, Patientansvarlig Læge, Sikker Patientflow, Nedbringelse af tvang i psykiatrien (nationale projekter) mm. Evaluering af MRSA-indsatsen. Implementering af den danske kvalitetsmodel. Jeg har talt med mennesker med kroniske sygdomme og stort set alle sundhedsprofessioner og specialer.

Underviste og vejledte klinikere i intern survey og forbedringsmetoder. Evaluerede hospitalers kvalitetssystemer mmm

 

Har bidraget med workshop-oplæg på konferencer:

  • Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren
  • Lægedage

Har deltaget i internationale konferencer om kvalitet i sundhedsvæsenet i London, Amsterdam og Orlando (2017)

Har deltaget i Break Through Series College arrangeret af Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston i 2006

Har undervist yngre læger på speciallægeuddannelsen flere steder i Jylland 

Underviser (fortsat) på specialuddannelsen for psykiatrisk sygepleje på Skt Hans

Har undervist læger og sygeplejersker på hospitaler i Randers, Aarhus, Silkeborg, Viborg, Herning og Horsens

har arrangeret møder for praktiserende læger flere steder i Midtjylland (fx Ringkøbing, Viborg, Herning og Aarhus)

Har været konsulent for de fleste af sundhedsvæsenets faggrupper, incl. portører, fysikere, læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, lægesekretærer, radiografer mm

 

Jeg har fra mine mange opgaver i sundhedsvæsenet blandt andet omfattende praktisk erfaring med tværprofessionelt samarbejde, hvor jeg har erhvervet mig (sproglig) viden om begreber i sundhedsvæsenet, problemstillinger og praksis.

 

Jeg har som pårørende været på 

  1. Skejby Sygehus (Aarhus Universitetshospital)
  2. Horsens Sygehus (Regionshospitalet i Horsens)
  3. Odder Centralsygehus 
  4. Viborg Sygehus (Regionshospitalet i Viborg, Hospitalsenhed Midt)
  5. Aarhus Amts Sygehus - Århus Sygehus  - Tage Hansens Gade (Aarhus Universitetshospital)
  6. Århus Kommunehospital - Århus Sygehus - Nørrebrogade (Aarhus Universitetshospital)

 

Som patient har jeg været til ambulant undersøgelse og behandling på Aalborg Sygehus, Marselisborg Hospital og Århus Sygehus, Nørrebrogade  

 

Alt i alt har jeg besøgt cirka 30 hospitaler.

 

Se eventuelt også Jespers erfaringer med psykiatri

 

 

 

2022-11-23 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.