| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

modul 8

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 3 months, 1 week ago

Modul 8 på socialrådgiveruddannelsen har fokus på socialrådgiverens samarbejde i praksis med andre professioner indenfor og på tværs af sektorer med henblik på en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Der lægges vægt på muligheder og barrierer for planlægning og implementering af samarbejde i forskellige organisatoriske sammenhænge.

 

Modulets læringsmål:

Viden om   Færdigheder i  Kompetencer til 

Aktuelle udfordringer og forandringer i professioner og professionsidentiteter

Socialrådgiverens opgaver, roller og funktioner og samspillet med andre professioner i tværprofessionelle og –sektorielle sammenhænge

Den retlige regulering af samarbejdet mellem professioner og sektorer

Projektorganiserede indsatser

Planlægge og koordinere sociale indsatser

Arbejde helhedsorienteret med sociale problemer

Mødeledelse

Tværprofessionelkommunikation og borgerinddragelse

Koordinere og lede indsatser på tværs af professioner og sektorer i forskellige organisatoriske sammenhænge

Reflektere over rammer, muligheder og barrierer i det tværprofessionelle samarbejde

Samordning af mål og prioritering af indsatser på det sociale og beskæftigelsesmæssige område 

Praktiske træningsmuligheder  i SAMF-undervisningen

Litteratur og mundtlige oplæg med begreber i SAMF-undervisningen

 

Den samfundsvidenskabelige undervisning er didaktisk inspireret af Etienne Wengers og Jean Laves forskning om praksisfællesskaber og Donald Schöns bøger om den reflekterende praktiker.

 

Den enkelte socialrådgiverstuderende har på modulet to vigtige opgaver:

1) selv træne og dermed udvikle sine professionelle kompetencer for at kunne blive et anerkendt medlem af socialrådgiver-professionen, herunder sine kompetencer til at samarbejde med andre - og

2) hjælpe sine medstuderende med at bliver dygtige socialrådgivere. Derfor er undervisning arbejde og træning i et praksisfællesskab og ikke bare noget man som studerende 'shopper' på campus med underviseren som 'leverandør'. Udbytte forudsætter fremmøde og aktiv deltagelse - og studieaktivitet (især læsning, refleksioner og studiegruppearbejde) mellem lektionerne. 

 

 

 

Undervisningen i samfundsvidenskab på socialrådgiveruddannelsens modul 8 i Holstebro er i F24 opdelt i følgende undervisningsgange:

1. Introduktion til mini- projektforløb med studiegruppearbejde om at anvende forskningsbaseret viden i sin professionelle refleksion og argumentation (samundervisning med BIB)

2. Professionsteori og autorisation

3. Organisationen som kontekst for tværgående samarbejde 

4. Velfærdsstaten som kontekst for socialrådgiverprofessionen

5. Sektorbegrebet

6. Tværsektorielt samarbejde

7. Tværprofessionelt samarbejde - samundervisning med pædagoguddannelsen

8. Tværgående samarbejde - samundervisning med sygeplejerskeuddannelsen

9. feedback på skriftlig opgave

9. Opsamling på modulet - med mulighed for at de studerende kan stille spørgsmål og komme med dagordensforslag

 

Modulets samf.undervisning vil blandt andet pege på vigtige aktører, begreber og publikationer. Se bruttolister i nedestående oversigt

Aktører, som det kan være relevant at kende til som (kommende) socialrådgiver, herunder især forskellige professioner og organisationer, som man måske skal samarbejde med - eller i hvert have kendskab til - for at kunne hjælpe borgere med sociale problemer Relevante begreber på modulet (ikke udtømmende liste)

Relevant Litteratur

Ikke udtømmende liste)

 

 1. Administrative medarbejdere
 2. Advokater
 3. Ankestyrelsen 
 4. Anklagemyndigheden
 5. Arbejdsgivere
 6. Borgmesteren 
 7.  Byrådet 
 8. Børnehuset 
 9. Direktører i kommunen
 10. Dommere
 11. Domstolene, fx Retten i Holstebro
 12. Døgninstitutioner for anbragte børn og unge 
 13. Embedsmænd 
 14. Ergoterapeuter
 15. Familieretshuset 
 16. Folkeskolelærere 
 17. Forskere 
 18. Fysioterapeuter
 19. Fængsler 
 20. Hospitaler 
 21. Jobcentret 
 22. Jurister 
 23. Kommuner
 24. Kriminalforsorgen 
 25. Læger
 26. Mentorer
 27. Peer-medarbejdere 
 28. Politibetjente 
 29. Politikere
 30. Psykiatere 
 31. Psykologer
 32. Pædagoger 
 33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
 34. Regioner
 35. Regionspsykiatrien 
 36. Sagsbehandlere
 37. Sikrede institutioner 
 38. Skoler 
 39. Sociale tilbud
 40. Specialiserede tilbud 
 41. Studievejledere 
 42. Sygeplejersker 
 43. Uddannelsesinstitutioner
 44. Undervisere på videregående uddannelser 
 45. UU vejledere
 46. VISO 

 

Andre??? 

 

 
 1. akademisk
 2. anerkendelse
 3. ansvar
 4. Appreciative Inquiry  
 5. arbejdsgangsanalyse 
 6. barrierer 
 7. bureaukrati
 8. civilsamfundet 
 9. dialog 
 10. dobbeltdiagnose patienter  
 11. doxa  
 12. fagbureaukrati 
 13. felt
 14. flow chart 
 15. forløb 
 16. forskning 
 17. habitus 
 18. helhedsorientering 
 19. implementering
 20. innovation
 21. integrerede indsatser  
 22. interaktion 
 23. kommunikation 
 24. kompetence 
 25. konflikt
 26. koordination
 27. koordinationsplan  
 28. koordinere 
 29. kultur 
 30. kulturel kapital 
 31. ledelse 
 32. lærende organisation 
 33. magt 
 34. markedet 
 35. mentor 
 36. misbrug  
 37. mødeledelse 
 38. mål 
 39. organisation 
 40. organisering 
 41. praksis 
 42. praksisfællesskab 
 43. prioritering 
 44. procesledelse 
 45. profession
 46. projektarbejde 
 47. reflekterende praktiker 
 48. relationel koordinering 
 49. samarbejde 
 50. sektor 
 51. selektiv perception 
 52. social kapital 
 53. symbolsk kapital 
 54. system 
 55. systemisk tænkning
 56. systemteori 
 57. teamkoordinator
 58. teamorganisering 
 59. tovholder
 60. tværfagligt samarbejde
 61. tværprofessionelt samarbejde
 62. tværsektorielt samarbejde  
 63. viden 
 64. åben dialog 

 

 Andre?

Professionslitteratur, fx:

 1. Andrew Abbott 1988
 2. Bo Morthorst Rasmussen 2015
 3. Hans Jørgen Staugaard 2017  
 4. Jens Erik Kristensen 2014
 5. Margretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer red 2012  
 6. Andy Højholdt 2016  
 7. Hans Henrik Hjermitslev red 2019  
 8. Bo Morthorst Rasmussen 2019
 9. Mette Kristensen Rasmussen 2019
 10. Marie Lund Petersen og Henrik Thim Drewniak 2019  

 

Anden litteratur, fx:

 1. Sundhedsstyrelsen 2022
 2. Regeringens Sundhedsreform 2022  
 3. Katrine Schepelern Johansen mfl 2022  
 4. Gunn Strand Hutchinson og Siv Oltedal 2017  
 5. Regeringens Sammenhængsreform  
 6. Jens Erik Kristensen 2014
 7. Margretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer red 2012
 8. Nanna Mik-Meyer 2004  
 9. Pierre Bourdieu 1997  
 10. Lotte Reinecker og Peter Stray Jørgensen 2017  
 11. Kenneth Yeager and K Minkoff 2013  
 12. Anne Marie Møller 2019
 13. Annemette Matthiesen mfl red 2019  
 14. Steen Juul Hansen 2023 - 6  

 

Andet? 

 

 

   

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.