| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Regeringens psykiatriudvalg 2013

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 7 months ago

Regeringenpsykiatriudvalg:

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

Rapport fra Regeringens Udvalg om Psykiatri.

Oktober 2013

 

293 sider

 1. resume
 2. baggrund
 3. indsatsen for mennesker med psykiske lidelser
 4. udfordringer i indsatsen
 5. ramme og retning for indsatsen
 6. forebyggelse og tidlig indsats
 7. styrket sammenhæng i indsatsen
 8. samarbejde i et helhedsorienteret forløb
 9. høj kvalitet i den faglige indsatse
 10. retspsykiatri
 11. inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund
 12. anvendelse af tvang og magt
 13. digitalisering på psykiatriområdet
 14. bedre styring og ressourceanvendelse 
 • Appendix: Medlemmer af nedsatte arbejdsgrupper 

 

Regeringens psykiatriudvalg Hovedrapport oktober 2013.pdf

Resumé af rapporten (PDF)

Bilagsrapporter: 
1. 'Kapacitet, sammenhæng og struktur' (PDF)
2. 'Udviklingen i psykiatriske diagnoser og behandling' (PDF) 

Bilagsrapport 2 fulde titel er "Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser – udvikling i diagnoser og behandling

 

Konsulentrapporter:
'Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forbyggelse af psykisk sygdom' (PDF)

'Analyse af kapaciteten i psykiatrien' (PDF)

'Analyse af kapaciteten i den kommunale indsats over for mennesker med psykiske vanskeligheder' (PDF) 

 

Regeringen nedsatte i april 2012 psykiatriudvalget, der fik til opgave at komme med forslag til, hvordan indsatsen for personer med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt.
 
Psykiatriudvalget havde repræsentanter for følgende organisationer:
• Det Sociale Netværk 
• SIND 
• Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) 
• Bedre Psykiatri 
• De Lægevidenskabelige Selskaber 
• Danske Regioner 
• Kommunernes Landsforening

Derudover deltog fem personligt udpegede medlemmer i udvalget med henblik på at sikre relevant faglig repræsentation samt seks ministerier. Udvalget har desuden inddraget repræsentanter fra en lang række patientforeninger og faglige organisationer i arbejdsgrupperne, der her bidraget til udvalgets arbejde.

 

Regeringens psykiatriudvalg analyserede psykiatrien i Danmark og pegede på ti udfordringer:
1. Utilstrækkeligt fokus på tidlig indsats og rehabilitering
2. Behov for et ligeværdigt, åbent og inkluderende arbejdsmarked og uddannelsessystem
3. Ulighed i sundhed og levetid
4. Begrænset inddragelse af borger og pårørende som ressource i borgerens forløb
5. Utilstrækkelig sammenhæng mellem sektorer og fagområder
6. Begrænset (tvær-)faglig konsensus og tendens til fokus på den medicinske behandling
7. Behov for fokus på kompetencer og efteruddannelse
8. Manglende brug af evidensbaserede metoder og utilstrækkelig forskning, dokumentation og effektmåling af indsatser
9. Manglende reduktion i tvangsanvendelse
10. Mangelfuld planlægning og styring og grundlag for bedre ressourceanvendelse i regioner og kommuner.

 

Udvalget anbefalede, at man iværksætter initiativer inden for følgende seks fokusområder for at imødegå udfordringerne: 

1. Forebyggelse og tidlig indsats
2. Styrket sammenhæng i indsatsen
3. Høj kvalitet i den faglige indsats
4. Inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund
5. Nedbringelse af tvang
6. Bedre styring og ressourceanvendelse

Læs mere om udvalgets arbejde her:

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2013/Oktober/Psykiatriudvalg-vil-saette-ny-retning-for-psykiatrien.aspx

 

Udvalgets rapport blev i 2014 fulgt op af en handleplan fra Regeringen/Sundhedsministeren, en økonomiaftale med KL OG Danske Regioner, en satspuljeaftale om forsøgsprojekter og partnerskabsaftaler mellem ministeriet og den enkelte region. Der blev desuden etableret en Task Force, der skal følge området tæt, og der er etableret en monitorering af anvendelsen af tvang. Målet er at halvere anvendelsen af tvang inden 2020.

 

2021-12-09 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.