| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 6 months ago

lov om anvendelse af tvang i psykiatrien blev oprindelig vedtaget i 1989 og er senest bekendtgjort i 2019:

og er tilgængelig på retsinformation.dk som LBK nr 936 af 02/09/2019

 

13 kapitler og cirka 50 paragraffer:

Kapitel 1 Lovens område m.v.
Kapitel 2 Almindelige bestemmelser
Kapitel 3 Frihedsberøvelse
Kapitel 4 Tvangsbehandling
Kapitel 4 a Opfølgning efter udskrivning
Kapitel 5 Fiksering m.v.
Kapitel 5 a Åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele, kropsvisitation og anvendelse af kropsscannere og narkohunde m.v.
Kapitel 6 Tvangsprotokol og obligatorisk efterprøvelse
Kapitel 7 Særlige regler om psykokirurgiske indgreb og om forsøgsbehandling
Kapitel 8 Patientrådgivere m.v.
Kapitel 9 Underretning og klagevejledning m.v.
Kapitel 10 Klageadgang og domstolsprøvelse
Kapitel 11 Særlige regler om anbringelse af ekstraordinært farlige personer
Kapitel 12 Patienter indlagt i henhold til strafferetlig afgørelse
Kapitel 12 a Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling
Kapitel 13 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

 

"Formålet med loven er at sikre,

1) at iværksættelse og gennemførelse af tvang efter denne lov sker i overensstemmelse med grundlæggende retssikkerhedsprincipper,

2) at indlæggelse, ophold og behandling i de tilfælde, hvor det sker uden patientens samtykke, i videst muligt omfang sker som led i at understøtte patientens muligheder for bedring, og

3) at tvangsanvendelse efter reglerne i denne lov i videst muligt omfang tager udgangspunkt i patientens behov og udføres med respekt for patienten og dennes værdighed.

Stk. 2. Tvang må aldrig erstatte omsorg, behandling og pleje.

Stk. 3. Patienten skal under hensyntagen til formålet med indlæggelsen og den enkeltes tilstand have mulighed for i videst muligt omfang selv at træffe beslutninger.

Stk. 4. Der skal tages størst muligt hensyn til den enkelte patients livssyn og kulturelle baggrund.

Stk. 5. Med henblik på i videst muligt omfang at forebygge anvendelse af tvang skal sygehusmyndigheden tilbyde sygehusophold, behandling, pleje og omsorg, som svarer til god psykiatrisk sygehusstandard, herunder med hensyn til de bygningsmæssige forhold, senge- og personalenormering, personalets kompetencer, politikker i relation til patienter og pårørende, mulighed for udendørs ophold samt beskæftigelses-, uddannelses- og andre aktivitetstilbud."

 

Loven erstattede lov nr. 118 af 13. april 1938 om sindssyge personers hospitalsophold

 

Læs mere om tvang i psykiatrien i Vejledning 9552 om anvendelse af tvang mv i psykiatrien og på særlig wiki om psykiatri

 

2021-11-19 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.