| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

tvang i psykiatrien

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 5 months ago

Begrebet tvang, defineres i Vejledning 9552 om anvendelse af tvang mv i psykiatrien som ”foranstaltninger, for hvilke der ikke foreligger et informeret samtykke”.

 

Det fremgår endvidere af vejledningen, at 

 • "Tvang må ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at opnå det tilsigtede formål.
 • "Varigheden af den enkelte tvangsforanstaltning skal være så kort som mulig og vil altid afhænge af den aktuelle situation og patientens tilstand.
 • "Tvang kan i henhold til psykiatrilovens § 1, stk. 2 udelukkende finde sted i forbindelse med indlæggelse og behandling på psykiatrisk afdeling." Tvang kan med andre ord ikke anvendes uden for de psykiatriske afdelinger.

 

Der skelnes i psykiatriloven og Vejledning 9552 om anvendelse af tvang mv i psykiatrien mellem forskellige former for tvang:

 • Frihedsberøvelse (Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse) 
 • Tvangsmedicinering
 • Tvangsbehandling 
 • Tvangsfiksering (bælte, hånd- og fodremme samt handsker)
 • Fastholden
 • Personlig skærmning (hvor et eller flere personalemedlemmer konstant befinder sig i umiddelbar nærhed af patienten)

 

Læs mere om tvang i psykiatrien her:

 

 

2021-11-19- 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.