| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Vejledning 9552 om anvendelse af tvang mv i psykiatrien

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 6 months ago

Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien (VEJ nr 9552 af 10/08/2020)

 

Vejledning er en uddybning af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (= psykiatriloven) med tilhørende bekendtgørelser, nemlig:

 1. bekendgørelse om samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning på psykiatriske afdelinger
 2. bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger
 3. bekendtgørelse om underretning og klagevejledning og 
 4. bekendtgørelse om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn

Der henvises i vejledningen også til vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien

 

Vejledningens Indhold:

1. Indledende om anvendelse af tvang

2.

3.

4. Tvangsfiksering

5. Beskyttelsesfiksering

6. Anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse

7. Eftersamtaler

8. Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner

9. Særligt vedrørende mindreårige

10.

11. Klageadgang 

 

Anvendte begreber:

 1. Afledte konsekvenser
 2. Aktindsigt 
 3. Alvorlige indgreb 
 4. Ambulante forløb 
 5. Anden tvang
 6. Ansvaret for behandling 
 7. Anvendelse af tvang
 8. Begrundelse
 9. Behandlende læge, den
 10. Behandling
 11. Behandlingsmuligheder 
 12. Behandlingsplan
 13. Behandlingstilbud 
 14. Bivirkninger 
 15. Bæltefiksering
 16. Børne- og ungdomspsykiatri 
 17. Dobbeltindlæggelse 
 18. Eftersamtale
 19. Erfaren speciallæge 
 20. Forebygge anvendelsen af tvang
 21. Forhåndstilkendegivelser
 22. Forventede konsekvenser om manglende behandling 
 23. Forventet virkning 
 24. Frihedsberøvelse
 25. Frivillig medvirken
 26. Helbredsoplysninger
 27. Helbredstilstand 
 28. Hensyntagen til patienten  
 29. Hjemmel
 30. Inddragelse af pårørende 
 31. Indlæggelse
 32. Indlæggelsessamtale 
 33. Informere 
 34. Informeret samtykke
 35. Journaliseringspligt 
 36. Klinisk vurdering 
 37. Komplikationer 
 38. Konkret faglig vurdering
 39. Konkret skøn 
 40. Magtanvendelse
 41. Medicinsk behandling 
 42. Mindre indgribende foranstaltninger
 43. Mindste middels princip 
 44. Mulige komplikationer og bivirkninger 
 45. Mål 
 46. Obligatorisk efterprøvelse 
 47. Ophold
 48. Overlæge 
 49. Passende betænkningstid 
 50. Patienten
 51. Patientens holdning til behandlingsplanen
 52. Patientklage 
 53. Patientens netværk 
 54. Patientens pårørende 
 55. Patientrådgiver 
 56. Patientens samlede tilstand
 57. Patientens (forhånds)tilkendegivelser 
 58. Patientens ønsker 
 59. Patientjournalen 
 60. Præferencer
 61. Psykiatrisk afdeling
 62. Psykiatrisk behandlingstilbud
 63. Psykiatrisk diagnose
 64. Psykopatologi 
 65. Psykoterapeutiske foranstaltninger
 66. Påtænkt behandling 
 67. Registrering af tvang 
 68. Resultat
 69. Rimeligt forhold (proportionalitet)
 70. Risici 
 71. Samarbejde 
 72. Skøn
 73. Skånsomt 
 74. Somatisk afdeling
 75. Somatisk overlæge 
 76. Somatisk tvangsbehandling 
 77. Sundhedsperson 
 78. Så vidt muligt
 79. Tavshedspligt 
 80. Tilsigtede formål, det 
 81. Tilstand, patientens
 82. Tvang
 83. Tvangsanvendelse 
 84. Tvangsbehandling 
 85. Tvangsfiksering 
 86. Tvangsforanstaltning
 87. Tvangsindgreb 
 88. Tvangsindlæggelse 
 89. Tvangsprotokoller 
 90. Tvangstilbageholdelse 
 91. Tvangstiltag 
 92. Udskrivningsaftale 
 93. Udøvede tvang, den 
 94. Varighed
 95. Videregivelse af oplysninger 

 

Der henvises i vejledning til følgende andre kilder:

1) Lovbekendtgørelse nr. 936 af 2. september 2019 om lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

2) Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. september 2015 om samtaler efter ophør af en tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger.

3) Bekendtgørelse nr. 1075 af 27. oktober 2019 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger.

4) Bekendtgørelse nr. 1080 af 27. oktober 2019 om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien.

5) Bekendtgørelse nr. 1077 af 27. oktober 2019 om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn.

6) Vejledning af 10. august 2020 om registrering af tvang m.v. i psykiatrien.

7) Lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven.

8) Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v.

9) Lovbekendtgørelse nr. 776 af 7. august 2019 af forældreansvarsloven.

10) FN´s Børnekonvention

 

2021-11-19 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.