| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

sundhedsvæsenet

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 6 months, 1 week ago

Sundhedsvæsenet er en betegnelse for det system, som hjælper mennesker, der har sundhedsproblemer - dvs er kommet til skade eller er blevet syge.

I en udvidet forståelse omfatter begrebet også (nogle af) de instanser, som arbejder med sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.

 

Det fremgår af Sundhedslovens § 1, at "Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte." 

 

I Danmark har Folketinget besluttet, at det især er regionerne, der har ansvaret for det offentlige, skattefinansierede sundhedsvæsen

 • ejer og driver hospitalerne
 • ejer og driver behandlingspsykiatrien
 • honorerer og samarbejder med praktiserende læger, fysioterapeuter og tandlæger

(Bent Greve 2021:176-177 og sundhedsloven)

 

Kommunerne har siden strukturreformen, der trådte i kraft i 2007, haft det primære ansvar for forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.

(Bent Greve 2021:177-178 og sundhedsloven)

 

Teoretisk kan sundhedsvæsenet blandt andet forstås og analyseres som

 1. et komplekst system med mange subsystemer;
 2. et økonomisk system, som udgør en stor del af samfundsøkonomien 
  1. cirka 8-10% af den offentlige sektors udgifter. Hertil kommer udgifter som afholdes af private aktører og tid brugt i civilsamfundet
  2. en del af arbejdsmarkedet - hvor der er mangel på sundhedsfagligt personale
 3. en lang række store og små organisationer, hvor de største hospitaler har flere tusinde ansatte og en milliardomsætning.
 4. et tværprofessionelt felt, som også beskæftiger sig med forskning og undervisning
 5. en sektor og/eller flere sektorer med sektorgrænser, forskellige opgaver, organisationer, ledelser, lovgivninger, budgetter, logikker/rationaler osv. 
 6. et politikområde - med folkevalgte landspolitikere i regeringen og Folketinget, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Regionsrådene og byrådene/kommunalbestyrelserne men også mange andre politiske aktører, fx interesseorganisationerne Kommunernes Landsforening og Danske regioner, Patientforeninger, fagforeninger og erhvervsorganisationer og med mange professionelle embedsmænd, der laver analyser, policyoplæg mv. - og dermed en arena for magtkampe og interessevaretagelse

 

SMV-regeringen har nedsat en strukturkommission, der skal komme forslag om hvordan sundhedsvæsenet skal organiseres fremadrettet. Direktør for patientforeningen og interesseorganisationen Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker er formand for kommissionen.

 

Læs mere om

 

Kilder:

 

2021-09-27 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.