| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Jespers erfaringer med projektarbejde

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 6 months ago

Jesper Buchholdt Gjørup har arbejdet med projekter i mere end 40 år.

 

De første projekter var som leder af børnearbejde i FDF i 1980'erne (produktion af kredsblade, planlægning af sommerlejre, weekendture, kurser og andre arrangementer). Omkring 2018-2019 deltog jeg i frivilligt socialt arbejde af projektopstartskarakter i Røde Kors (Værket i Aarhus) og KFUMs Sociale Arbejde (Hele Danmarks Familieklub i Holstebro)

Kandidatuddannelsen på Aalborg Universitet 1985-1991 var projektorganiseret med i alt 10 studieprojekter. Hertil kom projekter i regi af Indstillingsudvalget for Aalborgs Kollegier og Studenterrådet.

 

Som færdiguddannet, offentligt ansat (1991- ) har mange arbejdsopgaver været projektorganiseret.

 

I Region Midtjylland (2007-2018) var projekterne fx 

 1. et regionalt forbedringsfællesskab om patientansvarlig læge
 2. et regionalt forbedringsfællesskab om sikkert patientflow 
 3. en kortlægning af arbejdsmarkedet for peers/medarbejdere med brugererfaringer fra psykiatrien
 4. udarbejdelse af et metodekatalog for forbedringsarbejde
 5. udvikling og gennemførelse af af en forbedringsvejlederuddannelse
 6. akkreditering af sygehusene (implementering af Den Danske Kvalitetsmodel) 
 7. et nationalt lærings- og kvalitetsteam om apopleksi (LKT Apopleksi)
 8. et kompetenceudviklingsforløb for samtlige medarbejdere på hospitalsapoteket
 9. evaluering af forsøg med bæltefri afdelinger på vegne af Sundhedsstyrelsen
 10. evaluering af DÆMP-projekter (forstærket indsats for ældre medicinske patienter)
 11. nationale projekter mhp nedbringelse af tvang i psykiatrien, fx gennembrudsprojektet om Nedbringelse af Tvang i Psykiatrien 2012-2015 med 34 deltagende afsnit (satspuljeprojekt på vegne af Sundhedsstyrelsen)
 12. evaluering af den regionale MRSA-enhed
 13. evaluering af program med 28 projekter som et led i den forstærkede indsats for patienter med kronisk sygdom 
 14. Kronikertogmøder - strukturerede dialoger mellem hospitaler, kommuner og almen praksis om indsatsen overfor kronisk sygdom
 15. Implementering af pakker fra Patientsikkert Sygehus. 
 16. Konference om multisygdom i Horsens den 14. maj 2012
 17. Projekt Kronikerkompasset
 18. Konsulentopgave om Kliniske Mikrosystemer på Hammel Neurocenter
 19. Projekt Kronikerkompasset: implementering af forløbsprogrammer vedr. diabetes, KOL og hjerterehabilitering i almen praksis i Region Midtjylland
 20. Kurser i Intern Survey på hospitaler - som en del af regionens akkrediteringsstøtte
 21. Tid til kerneydelsen i Psykiatrien
 22. Workshops for lægesekretærer 
 23. Regionalt vidensspredningsarrangement om frivillige på hospitalet, i-hospitalet og spredning af god praksis
 24. Leanforløb for sekretariatet i Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
 25. Introduktion af tavlemøder på sengeafsnit Q-2 på Skejby
 26. Personaleseminar om visioner, værdier og den daglige praksis for hjemmevejlederteamet i Randers Kommune

 

I Århus Amt (1999-2006) var det bl.a. følgende projekter;

 1. Undersøgelse af anvendelse af strategikort på Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter
 2. Fokusgruppeundersøgelse om organiseringen af ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus
 3. Fokusgruppeundersøgelse om afdelingssygeplejerskernes vilkår for ledelse (fokusgrupper)
 4. Århus Amts Mellemlederuddannelse - gentænkning af uddannelsen
 5. Århus Amts arbejdsklimaundersøgelser - udvikling af et dialogkoncept
 6. Diverse kompetenceudviklingsprojekter, fx Udvikling og gennemførelse af sagsbehandlerkursus på Randers Centralsygehus
 7. Diverse temadage på sygehuse
 8. projektlederkurser og kurser i projektarbejde 

 

I Vejle Kommune (1994-1999) var der fx projekter om

 1. organisationsudvikling i Teknisk Forvaltning
 2. strukturændring på det sociale område
 3. organisationsudvikling i Beredskabet
 4. Implementering af værdigrundlag 
 5. Implementering af kvalitetsmålsætning
 6. decentralisering af beslutningskompetence
 7. organisationsanalyser, fx af Jacob Gade Teatret
 8. temadage 
 9. undervisningsopgave 
 10. konceptudvikling ift aktivitetshuset 

 

I Fyns Amt (1991-1994) handlede projekterne fx om:

 1. evaluering af sundhedsforsøgsprojekter
 2. sundhedspolitisk konference
 3. kortlægning af sygehusenes interne kommunikation
 4. præhospital planlægning
 5. skadebehandlingens organisering
 6. implementering af samspilsstrategien
 7. reorganisering af udviklingsarbejdet og sundhedsområdet.

 

2021-09-26  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.