| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

modul C

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 3 weeks, 4 days ago

Modul C er et valgmodul på socialrådgiveruddannelsen om socialt udsatte voksne og mennesker med handicap. Det bygger sådan oven på uddannelsens modul 4.

 

studieordningen for socialrådgiveruddannelsen, afsnit 5.1.3 Valgmodul C. Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap står der:

 

"Modulet skal ses i forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn. Modulet har fokus på socialfaglige vurderinger i relation til udvalgte målgrupper og forskellige foranstaltninger og metoder samt rammerne for indsatsen. Der lægges vægt på et dybere kendskab til udvalgte målgrupper og samspillet mellem forskellige sociale problemstillinger. Derudover lægges vægt på kendskab til og samarbejde med centrale aktører inden for social- og sundhedsområdet herunder frivillige organisationer, patientforeninger og brugerorganisationer."

 

Læringsmål: Den studerende har...

viden om  færdigheder i at
kompetencer til at: 

• Indsatser og foranstaltninger

• Metoder i arbejdet med voksne udsatte og voksne med handicap i samspil med centrale aktører

Politiske, organisatoriske og økonomiske rammer for og styring af socialt arbejde på området

• Retlig regulering af området

• National og international forskning og udviklingsbaseret viden med relevans for udførelsen af socialt arbejde. 

• Koordinere og udføre helhedsorienteret socialt arbejde i forhold til modulets målgrupper og reflektere over centrale dilemmaer 

Anvende erfarings udviklings og forskningsbaseret viden om indsatsmuligheder i forhold til området

• Systematisk planlægge og gennemføre undersøgelses-, sagsbehandlings- og behandlingsforløb og i den forbindelse træffe afgørelser og udarbejde handleplaner, der overholder lovgivningens krav og tilgodeser borgerens situation.

• Anvende relevante metoder til dokumentation og kvalitetssikring af arbejdet

Formidle sociale problemstillinger knyttet til udsathed og handicap i skriftlig/mundtlig form  

• Foretage faglige prioriteringer i indsatsen med henblik på at bidrage til løsningen af borgernes/borgernes sociale problemer

• Foretage faglig vurdering af konkrete foranstaltninger inden for en juridisk holdbar og en realistisk økonomisk og tidsmæssig ramme

• Håndtere komplekse og modsætningsfyldte krav i arbejdet og reflektere over magtanvendelse og etik

• Etablere, vedligeholde og afslutte den professionelle relation til borgerne

 

Modulets...

Begreber  Aktører 
 1. ACT
 2. aktør
 3. alkohol 
 4. behandling
 5. betænkning 
 6. civilsamfundet 
 7. dobbeltdiagnose 
 8. empowerment  
 9. erfaringsbaseret viden
 10. etnisk minoritet 
 11. forskning
 12. handicap
 13. handleplan 
 14. hjemløshed
 15. Housing First 
 16. indsatsmuligheder 
 17. international forskning 
 18. kompleksitet
 19. kvalitetssikring 
 20. Magtanvendelse  
 21. mestring
 22. mestringssstrategi 
 23. metoder
 24. misbrug 
 25. modsætningsfyldte krav
 26. målgrupper 
 27. national handleplan 
 28. organisatoriske rammer
 29. politik
 30. politisk mål 
 31. politiske rammer
 32. psykiatri
 33. psykisk lidelse 
 34. psykisk sygdom 
 35. rammerne for indsatsen 
 36. recovery 
 37. recovery-orienteret rehabilitering
 38. regionspsykiatrien 
 39. rehabilitering 
 40. Selvbestemmelse 
 41. sociale indsatser 
 42. sociale problemer - sociale problemstillinger
 43. socialpsykiatrien 
 44. sociale tilbud 
 45. strategi 
 46. styring 
 47. systematik 
 48. systemer 
 49. tidsplan 
 50. tilbudsportalen 
 51. tvang i psykiatrien (åbner ny wiki)
 52. udredning 
 53. udsathed
 54. udsatte etniske minoriteter  
 55. udviklingsbaseret viden 
 56. økonomiske rammer 
 57. åben dialog 

 

 
 1. Ankestyrelsen
 2. Borgerne
 3. Brugerne
 4. Brugerorganisationer 
 5. Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet 
 6. Centrale Handicapråd 
 7. Dansk Psykiatrisk Selskab 
 8. Dansk Selskab for Almen Medicin
 9. Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering  
 10. Danske Handicaporganisationer 
 11. Danske Regioner 
 12. DEFACTUM i Region Midtjylland 
 13. Folketinget
 14. Folketingets Ombudsmand
 15. Frivillige organisationer 
 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 17. Institut for Menneskerettigheder 
 18. Jobcentret 
 19. Kommunerne
 20. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstaden 
 21. Patientforeninger 
 22. Praktiserende læger
 23. professionshøjskolerne 
 24. Psykiatrien 
 25. Pårørende
 26. Regeringen 
 27. Regionerne
 28. Rehabiliteringsteamet 
 29. Rådet for Socialt Udsatte
 30. SAND 
 31. SIND 
 32. Social.dk 
 33. Socialpsykiatrien 
 34. Social-, Ældre- og Boligministeriet
 35. Social- og Boligstyrelsen 
 36. staten
 37. støttekontaktperson 
 38. Sundhed.dk 
 39. Sundhedsstyrelsen
 40. ULF 
 41. United Nations (FN)
 42. universiteterne, fx Institut for Socialt arbejde og Organisation på Aalborg Universitet 
 43. VIVE 
 44. WHO 

Modulets målgrupper er socialt udsatte voksne og voksne med handicap. Det er af underviserne konkretiseret til:

 1. Mennesker, som har alvorlige psykiske lidelser og et samtidigt misbrug af rusmidler 
 2. Mennesker, som er socialt udsatte og samtidig tilhører en etnisk minoritet
 3. Mennesker, som udsættes for tvang i psykiatrien  og/eller magtanvendelse på bosteder
 4. Mennesker med medfødte psykiske funktionsnedsættelser (udviklingshæmning), der har fået en dom
 5. Mennesker, som er udsat for og/eller involveret i kriminalitet og tiltales i retssystemet
 6. Mennesker, som bruger kommunens psykiatri- og/eller handicaptilbud 
 7. Mennesker som er involveret i prostitution/ sexarbejde  

Andre målgrupper kunne være: 

 1. Mennesker, som oplever at leve i hjemløshed
 2. Mennesker, der har så omfattende funktionsnedsættelser at de er afhængige af andres hjælp i hverdagen 
 3. Mennesker, der har brug for bedre sociale relationer, fornyet håb, en mere positiv identitet, en ny mening med tilværelsen og empowerment
 4. Mennesker, som er blevet marginaliseret fra flere sociale fællesskaber og som ikke kan forsørge sig selv
 5. Mennesker, som bor på et socialt tilbud; fx et forsorgshjem, et socialpsykiatrisk botilbud eller i boliger indrettet til mennesker med omfattende handicap/funktionsnedsættelser
 6. Voksne Mennesker, der udsættes for omfattende social kontrol, trusler og/eller vold fra deres partner, familiemedlemmer eller andre nære relationer
 7. Mennesker med socialt afvigende adfærd eller anden social afvigelse, som udsættes for stigmatisering, diskrimination og/eller andre dårlige levevilkår i det danske samfund - fx på grund af deres kønsidentitet, seksuelle orientering, hudfarve, religion
 8. Mennesker, som er født og/eller bor i Grønland og har komplekse sociale problemer 
 9. Socialt udsatte mennesker i øvrigt, fx personer som IKKE bor i Danmark, men lever i fattigdom, i krigszoner og/eller under andre vanskelige vilkår og måske ligefrem forfølges af et undertrykkende regime og/eller andre borgere et andet sted i verden, fx Ukraine, Polen, Ungarn, Storbritanien, andre steder i Europa, Syrien, Israel, Iran, andre steder i Mellemøsten, Belarus, Rusland, Kina, Nordkorea, andre steder i Asien, i Nordamerika, Mellemamerika, Sydamerika, Australien eller på det afrikanske kontinent.

 

 

 

Litteratur, der kan bidrage til at nå modulets læringsmål og er relevant i SAMF-undervisningen er fx

 

 1. Antologi om Perspektiver på udsathed (Hanne Ramsbøl og Steen Juul Hansen red 2017)  - incl. Lars Benjaminsen 2017, Kurt Kyed 2017Mads Uffe Pedersen 2017
 2. Antologi om socialpolitik. Iver Hornemann Møller og Jørgen Elm Larsen red 2016 (4. udgave) og Søren Juul og Jørgen Elm Larsen red 2023 (5. udgave), heri: Søren Juul 2016Margaretha Järvinen 2016Birthe Siim 2016John Andersen og Jørgen Elm Larsen 2016
 3. Sundhedsstyrelsen 2022  fagligt oplæg til 10 årsplan for psykiatrien
 4. Regeringens psykiatriudvalg 2013
 5. antologi om sociologiens problemer (Anders Blok og Carsten Bagge Laustsen red 2019, heri: Michael Hviid Jacobsen 2019
 6. Den klassiske sociologiske tekst om stigma (Erving Goffman 1963 og 2016)
 7. Lærebog om social afvigelse (Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen 2018 )
 8. Publikationer fra Rådet for Socialt Udsatte, fx Rådet for socialt udsatte 2021 , Jann Sjursen mfl red 2016
 9. Publikationer fra Det Centrale Handicapråd, fx  Det Centrale Handicapråd 2005
 10. Publikationer fra VIVE, SFI og Socialforskningsinstituttet, fx Lars Benjaminsen 2019 og Steen Bengtsson 2005  
 11. Publikationer fra Social, Ældre- og Boligministeriet, fx Socialpolitisk redegørelse 2019
 12. Publikationer fra Social- og Boligstyrelsen 
 13. Publikationer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Udlængestyrelsen
 14. Anika Liversage 2021
 15. Hanna Wikström 2014  
 16. Jaakko Seikkula og Tom Erik Arnkil 2008
 17. Videnscenter for socialpsykiatri 2000
 18. Bøger om velfærdsstatens historie, fx Lars Hovbakke Sørensen 2020
 19. Bøger om recovery, fx Finn Blickfeldt Juliussen 2021
 20. FNs verdensmål
 21. Publikationer fra UNHCR, Røde Kors, Amnesti International, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Flygtningehjælp, Læger uden Grænser, Kirkens Korshær, Danmission, Reden og andre humanitære organisationer 

 

Se evt. også gode råd

 

2021-09-20  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.