| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

arbejdsmarkedspolitik

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 4 months ago

Arbejdsmarkedspolitik handler især om statens regulering af arbejdsmarkedet.                             NB: kilder mangler på denne side

 

I Danmark har der været tradition for at overlade det meste regulering til arbejdsmarkedets parter; arbejdsgiverorganisationer (Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri mfl.) og lønmodtagerorganisationer (LO, FH, fagforbund, fagforeninger)

 

Men der er ført arbejdsmarkedspolitik for at understøtte flexicurity-modellen

 

Der er ikke skarpe grænser, men tværimod mange snitflader og overlap mellem arbejdsmarkedspolitik og

 • beskæftigelsespolitik
 • erhvervspolitik
 • finanspolitik
 • skattepolitik (fradrag, indkomstskat mm) 
 • socialpolitik
 • sundhedspolitik 
 • uddannelsespolitik 
 • økonomisk politik

 

Arbejdsmarkedspolitik har historisk set handlet om

 1. Aktivering af ledige
 2. Ansættelse med løntilskud
 3. Arbejderspørgsmålet 
 4. Arbejdsformidling
 5. Arbejdsgivernes ansvar - og ret til at ansætte og afskedige medarbejdere -  og lede og fordele arbejdet 
 6. Arbejdskraftens fri bevægelighed i EU - det indre marked 
 7. Arbejdsmarkedsuddannelser på AMU-centre 
 8. Arbejdsløshedskasser - statsanerkendte a-kasser 
 9. Arbejdsløshedsunderstøttelse
 10. Arbejdsmiljø 
 11. Arbejdsskade-erstatninger
 12. Arbejdstid - fx 11 timers-reglen 
 13. Arbejdstilsyn 
 14. Beskætigelsesforanstaltninger 
 15. Beskæftigelsespolitik
 16. Efterløn 
 17. Erhvervspraktik
 18. Ferieloven 
 19. Fleksibilitet 
 20. Flexicurity 
 21. Forskelsbehandling, forbud mod diskrimination af minoriteter 
 22. Funktionærloven 
 23. Jobskabelse
 24. Karensdage 
 25. Kørselsfradrag 
 26. Korporatisme 
 27. Ledighedsbekæmpelse
 28. Ligestilling mellem mænd og kvinder 
 29. Lønmodtagerettigheder 
 30. Løntilskud
 31. Mindsteløn (reguleres i Danmark af kollektive overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter - og ikke lovgivning) 
 32. Mobilitetsfremmende foranstaltninger 
 33. Offentlige sektor, den som stor en del arbejdsmarkedet 
 34. Opsigelsesvarsler 
 35. Pensionsalder
 36. Praktik 
 37. Rådighedsforpligtelse
 38. Seniorordninger
 39. Social dumping 
 40. Tilbagetrækning 
 41. Trepartsforhandlinger 
 42. Ungdomsarbejdsløsheds-bekæmpelse 

 

 

2020-03-17  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.