| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Jespers erfaringer med det sociale område

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 4 months ago

Jesper Buchholdt Gjørups erfaringer med det sociale område

 

Ansat på VIA University College siden 2018

 • Adjunkt og underviser på socialrådgiveruddannelsen VIA i Holstebro, hvilket giver anledning til at følge med i feltet og læse op på historien om socialpolitik og sociale problemer 
 • Har undervist på Socialstyrelsens praksiskurser i recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien i fore forskellige kommuner sammen med Kurt Kyed 
 • Vejleder på bachelorprojekter på administrationsbacheloruddannelsen i 2018, hvoraf flere handlede om det sociale område
 • Forsker i vidensomsætning på det sociale område, som deltidsansat i forskningscentret UPP  
 • Har observeret socialt arbejde i praksis i en kommune 
 • evaluerer en frivillig gældsrådgivning 
 • har kommunikeret med undervisere i andre europæiske lande om socialt arbejde, bl.a. på konference i Madrid, juni 2019 
 • har undervist - og kommunikeret med - hollandske studerende med erfaring fra det sociale område 

 

Erfaringer fra daginstitution

 • Vikar i børnehave (februar 2018)

 

Konsulent i Region Midtjylland i Center for Kvalitetsudvikling, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og DEACTUM, der bl.a. løser opgaver på det sociale område (2007-2018)

 • Opgave ifm opstart af socialtilsyn
 • Konsulentopgave for Region Nordjyllands socialområde
 • Undersøgelse af arbejdsmarkedet for peermedarbejder (Peer Job-undersøgelsen) i samarbejde med Aarhus, Viborg og Randers kommuner.
 • Projektudviklingsgruppe vedrørende psykiatri og udsatte voksne 
 • Evaluering af kommunernes og hospitalernes indsats for ældre medicinske patienter, incl. audit sammen med vestjyske kommuner
 • Workshopsansvarlig på socialpædagogernes konference om psykiatrien
 • Kolleger med opgaver vedr. klinisk socialmedicin, rehabiliteringsforskning, den social kvalitetsmodel og evalueringer på det social område 

 

Organisationskonsulent i Århus Amt (1999-2006)

 • Kursusledelse og undervisning af medarbejdere ansat i driftsområdet for Voksne Handicappede
 • Konsulentopgaver for Revalideringscentre
 • Konsulentopgaver for Alkoholrådgivningen i Aarhus 
 • Konsulentopgaver for Bo- og Aktivitetstilbud, bl.a. Sølund
 • Konsulentopgave vedr. kvalitetsudvikling på Ungeinstitutionen Langenæs
 • Kursusleder, underviser og konsulent på Mellemlederuddannelsen, hvor deltagerne bl.a. var afdelingsledere på sociale tilbud og i psykiatrien
 • Underviste i organisationsteori på speciallægeuddannelsen 

 

Organisationskonsulent i Vejle Kommune (1994-1999)

 • Organisationsanalyser og organisationsudvikling 
 • Konsulentopgaver på det sociale område, fx
 • Socialforvaltningen 
 • Evaluering af social cafe / værested
 • Kvalitet i sagsbehandling 
 • Underviste administrative medarbejdere i kvalitetsudviklingsmetoder
 • Underviste ledere i arbejdsfastholdelse og den rummelige arbejdsplads 

 

Fuldmægtig i Fyns Amt (1991-1994)

 • Samarbejde med kommuner og almen praksis om ældreområdet
 • Opgaver for Amtsborgmesteren og Sygehusudvalget
 • Sundhedspolitisk Konference - i samarbejde med kommunale socialchefer 

 

Samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse fra Aalborg Universitet (1986-1991)

 • Speciale om Holstebro Kommune
 • Projekt om ungdomsarbejdsløshed
 • Projekt om Arbejdsformidlingen 

 

Samfundsvidenskabeligt basisår om arbejds- og levevilkår mm - som også var en del af socialrådgiveruddannelsen (1985-1986)

 • Projekt om unges fritid

 

Organisationserfaringer

 • Arbejdsmiljørepræsentant og medarbejderrepræsentant i Region Midtjylland
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Evalueringsselskab (2015-2017). Sad i bestyrelse med evaluatorer fra SFI og KORA (VIVE). Arrangerede bl.a. et gå-hjem-møde om evaluering af rehabilitering. Fik i planlægningen og gennemførelse af to årskonferencer kendskab til flere projekter og evalueringer på det sociale område
 • Studenterrepræsentant i studienævn og institutbestyrelser på universitetet
 • Medlem af Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering (fra 2022) 

 

Frivilligt socialt arbejde:

 • Leder i FDF i Skanderborg 1980-1985
 • Medlem af Studenterrådets boliggruppe. Gennemførte undersøgelser af studerendes levevilkår 1985-1986
 • Formand for Kollegieindstillingsudvalget i Aalborg 1986-1990
 • Frivillig på KFUM-spejderes sommerlejre i 2010 og 2011
 • Medlem af klasseråd/forældreråd i folkeskole 2009-2019 
 • Indsamler ved diverse humanitære organisationers landsindsamlinger 2009-2018
 • Frivillig i Røde Kors, Værket - netværk for ensomme voksne i Aarhus, i 2018
 • Frivillig i Hele Danmarks Familieklub, KFUMs Sociale Arbejde i Holstebro, fra efteråret 2019 

 

Private erfaringer:

 • Har selv prøvet at være i kommunal aktivering og ansat med løntilskud - efter studentereksamen
 • Har selv prøvet at være boligløs ifm studiestart
 • Far til tvillinger  - og dermed brugererfaring med daginstitution, folkeskole, privatskole, efterskole mm
 • Erfaring med at have teenagere ansat til børnepasning - via foreningen Et År i Huset 
 • Bonusfar til tvillinger 
 • Samtaler om sociale, psykiske og helbredsmæssige problemer og opgaver med familiemedlemmer og venner (socialpædagoger, børnehavepædagog, frivillige i genbrugsbutik, socialrådgivere, konsulent i a-kasse, brugere af psykiatrien, arbejdsløse, sygemeldte, beboer i kommunalt bofællesskab)
 • Pårørende og bisidder for bruger af kommunal ældrepleje
 • Skilt 
 • har været jobsøgende og benyttet jobcenter og A-kasse 
 • har sovet/overnattet på perronen på hovedbanegården i Hamborg og på gaden i Paris 

 

2020-02-17  

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.