| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Jespers erfaringer med kvalitetsudvikling

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 9 months ago

Jesper Buchholdt Gjørup har arbejdet med kvalitetsikring og kvalitetsudvikling siden 1986 i mere end 10 forskellige organisationer:

 1. ansat (deltid) i biludlejningsfirmaet Interrent-Østergård Biler, Aalborg Lufthavn (klargøring af biler, kundebetjening mm)
 2. formand for kollegieindstillingsudvalget i Aalborg (udarbejdelse af nye tildelingskriterier, værelsesformidling mm)
 3. fuldmægtig i Fyns Amt, sygehusforvaltningen og udviklingsafdelingen (tværsektorielt samarbejde, kvalitetsikring mm)
 4. organisationskonsulent i Vejle Kommune (implementering af kvalitetsmålsætning mm)
 5. organisationskonsulent i Århus Amt (implementering af virksomhedsmodel, konsulent i kvalitetsudvikling mm)
 6. konsulent i kvalitetsafdelingen, Århus Amt (kvalitetsprojekt om diabetes i almen praksis mm) 
 7. konsulent i Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (lean-opgaver mm)
 8. kvalitetskonsulent på Århus Sygehus (patientsikkerhedsarbejde, UTH-sagsbehandling, nationale kvalitetsindikatorer, audit mm)
 9. konsulent i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (akkrediteringsstøtte, survey ift Den Danske Kvalitetsmodel, nationale og regionale kvalitetsprojekter mm)
 10. konsulent i DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland  (forbedringsvejleder, underviser i forbedringsmetoder mm)
 11. VIA University College. Udvikling, gnnemførelse og kvalitetssikring af undervisning og eksamen. 

 

Eksempler på konkrete arbejdsopgaver:

 1. Underviser i implementering på Socialstyrelsens praksiskurser om recovery-orienteret rehabilitering - som er en del af et kvalitetsprogram for socialpsykiatrien
 2. Vejledte deltagere på Region Midtjyllands forbedringsvejlederuddannelse i deres lokale (kvalitets)forbedringsprojekter 
 3. Underviste alle ansatte på Hospitalsapoteket i forbedringsmetoder i efteråret 2016 
 4. Gennemførte patient- og systemtracers (intern survey) på sygehuse i Horsens, Silkeborg, Hammel, Århus og Viborg (interviews, observationer og dokumentanalyser i 2011)
 5. Underviste læger og sygeplejersker i intern survey som en del af implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel og en del af akkrediteringsprocessen på Aarhus Universitetshospital og hospitalerne i Randers og Viborg (2010)
 6. Underviste ledere på hospitalet i Randers i forbedringsmetoder (2017) 
 7. Underviste læger i kvalitetsudvikling på speciallægeuddannelsens obligatoriske kursus SOL-1 i Aarhus og Silkeborg (2017-2018)
 8. Underviste administrative medarbejdere i Vejle Kommune i Kommunom-faget "Service-og kvalitetsudvikling" (cirka 1997-98)
 9. Underviste på en-dags-kurser om kvalitetsudvikling for ansatte i Vejle Kommune (1995-1996)
 10. Vejleder på flere læringsseminarer i gennembrudsprojekter, forbedringsfællesskaber og LKT (2006-2017), fx
  1. Oplægsholder/processtyrer på Operation Lifes værksteder og vejlederuddannelse (2008)
  2. Konsulent på/nationalt sekretariat for satspuljeprojektet "Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015"
  3. Konsulent på regionale læringsseminarer om sikkert patientflow (2016-2017) 
  4. Konsulent for praktiserende læger og klinikpersonale i projekt Kronikerkompasset. Implementering af forløbsprogram for diabetes, AKS og KOL i almen praksis.
  5. Konsulent for 12 almen praksis i kvalitetsprojektet "Styr på Diabetes-2" (2006-2007)
 11. Underviste i implementering af patientsikkerhedstiltag i Middelfart på kursus udbudt af Region Syddanmark.
 12. Underviste ledere i kvalitetsledelse på Mellemlederuddannelsen i Århus Amt i 1999-2006
 13. Holdt oplæg om spredning af god praksis for kvalitetscheferne i Region Midtjylland 15.sept.2017

 

Hertil kommer en række opgave med elementer af kvalitetsudvikling, fx:  

 1. Videreudviklede Århus Amts Mellemlederuddannelse (1999-2006)
 2. Konceptudviklede Århus Amts Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) sammen med Kvalitetsafdelingen (1999-2001)
 3. Planlagde og koordinerede Uddannelsesafdelingens konsulentindsats vedr. AKU (1999-2003)
 4. Holdt oplæg om forbedringsmodellen for HMU Fælles Funktioner i Region Midtjylland den 23. juni 2017
 5. Holdt oplæg om forbedringsmodellen på Regionssekretariatets temadag den 20. april 2017
 6. Holdt sammen med Helle Høgh en workshop om PDSADansk Implementeringsnetværks årsmøde i 2016
 7. Evaluering af satspuljeprojektet "Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015
 8. Programevaluering vedr. forstærket indsats overfor kronisk sygdom (2011-14)
 9. Evaluering af den regionale MRSA-enhed i Midtjylland (2012)
 10. Evaluering af fysioterapi- og ergoterapiafdelingens organisering (fokusgrupper 2008)
 11. Undersøgelse af anvendelse af strategikort på et sygehus (spørgeskema, fokusgrupper, VoxPopuli, dokumentanalyse mm - 2006)
 12. Undersøgelse af fysio- og ergoterapeuters organisatoriske placering på Århus Sygehus (fokusgrupper 2004)
 13. Undersøgelse af afdelingssygeplejerskers vilkår for ledelse (fokusgrupper 2001)
 14. Konsulent og foredragsholder på temadag for sygehusafdeling om kommunikation ved korttidskontakter (inden da: fokusgruppe + observation på ambulatorium)
 15. Analyse af Stadion og Halområdet i Vejle Kommune
 16. Analyse af Jacob Gade Teatret (sammen med Eva Glæsner) (1999)
 17. Analyse af hjælpemiddeldepotet
 18. Kvalitetsundersøgelse af personalekantine (spørgeskemaundersøgelse)
 19. Evaluering af struktur i personforvaltning/socialforvaltning/ældreområde
 20. Evaluering af social café (interviews mm) (1998)
 21. Udredning vedr. stadsarkivets organisatoriske placering (1995)
 22. Analyse af VejleCentret/Idrættens Hus (1994)
 23. Analyse af skadebehandlingens organisering på Fyn (database-analyser mm)
 24. Kortlægning af sygehusintern kommunikation - KaSiK (interview, spørgeskemaer mm) (1991-92)
 25. Konsulent for udviklingsforløb på Tingagergården
 26. Konsulent på udviklingsforløb for erhvervsafdeling, IT-afdeling, kulturafdeling, socialafdeling, personalekantine, information/folkeregister, skatteafdeling, driftsafdeling, kursuscenter, planlægningsafdeling, sekretariater, kliniske sygehusafdelinger, sygehuslaboratorier, bo- og aktivitetstilbud, beskyttet værksted, SOSU-skole, Reva-center, havn m.fl.
 27. Organisationsudviklingsforløb i Teknisk Forvaltning (1996-1997)
 28. Organisationsudviklingsforløb i et kommunalt beredskab (1998)
 29. Kompetenceudviklingsforløb for administrative medarbejdere på SoS-skole og på Reva-center
 30. Korte udviklingsforløb for ledergrupper i sygehusafdeling,
 31. Processtyrer ved talrige 3-timers dialoger om arbejdsklima (jvf. Århus Amts AKU-koncept) (2001-2006)
 32. Udarbejdede nyt koncept for Aktivitetshuset i Vejle (1998)
 33. Sekretær på konceptudviklingen af følordningen i Senior Service i Vejle Kommune
 34. Planlægning af den præhospitale indsats på Fyn
 35. Fuldmægtig med ansvar for implementeringen af samspilsstrategien i Fyns Amt
 36. Arrangerede kurser i Den Gode dagsorden for ansatte på Amtsgården, Århus Amt
 37. Medarrangør af sundhedspolitisk konference i Fyns Amt (1993)
 38. Konsulent for målsætningsseminar for Senior Service (1999)
 39. Medarrangør af Virksomhedsmodel Messe i Århus Amt (2004)
 40. Konsulent for temadage for Sundhedsstaben i Århus Amt
 41. Oplægsholder på Patientsikkerheds-temadag i Hospitalsenhed Vest, okt. 2007
 42. Medarrangør af temadag om Dimensionering af kapacitet på akutafdelinger (sept. 2009)

 

2020-02-13 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.