| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

evidens

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 3 years, 2 months ago

Evidens kan oversættes til "viden baseret på en videnskabelig velfunderet undersøgelse" (se fx Århus Amt februar 2001, side 133)

 

Evidensbegrebet anvendes på det sociale område - inspireret af den sundhedsfaglige/lægevidenskabelige tilgang til kvalitetsudvikling.

Begrebet blev fx anvendt og forklaret i en psykiatriplan (Århus Amt februar 2001)

 

Socialstyrelsen har i en årrække været drivkraften i at afprøve og implementere evidensbaserede metoder - også kaldet 'virksomme metoder'.

De bruger dog også begrebet "vidensbasering" og (stærkest mulig) "vidensgrundlag" (Socialstyrelsen 2016  )

 

 

Evidens indgår fx i begreberne

 • evidence-based medicine
 • evidensbaseret behandling 
 • evidensbaseret praksis

 

Andre udtryk er:

 • videnbaserede metoder
 • virksomme metoder

 

Nogle af de centrale begreber inden for evidens-tankegangen er:

 1. 0-hypotesen
 2. dobbelt-blindet
 3. effekt 
 4. effektevaluering 
 5. eksklusion 
 6. eksperimentelt design
 7. evidens-hierarki 
 8. gennemsnitsberegning 
 9. gyldne standard, den 
 10. hypotesetestning
 11. inklusion 
 12. intervention
 13. interventionsgruppe 
 14. klinisk kontrolleret forsøg 
 15. kontrolgruppe 
 16. kvasi-eksperimentelle design 
 17. lodtrækningsforsøg 
 18. outcome measures 
 19. outlayers 
 20. peer reviewed forskningsartikler 
 21. p-værdi
 22. randomiserede, kontrollerede forsøg (RCT) 
 23. sandsynlighed 
 24. statistiske analysemetoder 
 25. stikprøve 
 26. systematisk litteraturreview 
 27. variable
 28. værdier 

 

Se også empiri  

 

 2021-05-12

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.