| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

krænkelse

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 8 months ago

En krænkelse er en adfærd. der overskrider en grænse. Det, der krænkes kan fx være ens ære, privatliv, selvfølelse og/eller retten til at bestemme over egen krop.

 

Udtrykket "krænkelser af personligheden" anvendes synonymt med ydmygelser og nedværdigende behandling i Erving Goffmann 1961 og 1967 i sammenhæng med begrebet moralsk karriere.

Personlighedskrænkelser forklares som angreb på jeg'et, der undergraver personens hidtidige opfattelse af sig selv. (se fx side 19)

Krænkelsesbegrebet bruges også i Axel Honnethanerkendelsesteori (se fx Rasmus Willig 2003), hvor krænkelse og anerkendelse betragtes som hinandens modsætninger. 

 

Voldtægt, pædofile overgreb og andre uønskede og upassende seksuelle tilnærmelser er eksempler på krænkelser.

Krænkelsesbegrebet er aktuelt, fordi det anvendes i forbindelse med #Metoo-bevægelsen og religiøse konflikter, fx Mohammed-tegningerne.

De mange alvorlige børnesager om seksuelt misbrug og anden omsorgsvigt og manglende samtykke til seksuelle tilnærmelser andre aktuelle eksempler.

 

Forældreansvarsloven fastslår, at

 

"Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling."

 

Anordning af 29de Julii 1814 om Almueskolevæsenet havde en instruks til læreren, der skulle forebygge krænkelser af eleverne. Her anvendes udtrykket "Barnets Ærefølelse".

 

Søgningen på krænkelse på retsinformation fandt 6069 dokumenter i følgende kategorier:

Krænkelses-begrebet blev fx anvendt, da ligebehandlingsloven blev udvidet til også at omfatte sexchikane i 2018.

Herudover bruges begrebet fx i formuleringerne "seksuelle krænkelser" af børn,  "krænkelse af privatlivets fred".

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.