| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

kommune

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 5 years, 3 months ago

Begrebet kommune stammer fra fransk (commune) og latin (communis) og betyder 'fælles'.

 

'Kommune' bruges i Danmark om

  • et veldefineret geografisk område (areal), som består af byer, landsbyer, veje, marker og naturområder
  • det formelle demokratiske fællesskab, som borgerne i det geografiske har, og som kan - og skal - påtage sig opgave på vegne af fællesskabet.
  • den lokale offentlige myndighed, som ledes af Kommunalbestyrelsen, og som pålægges og overdrages opgaver og ansvar af Folketinget via lovgivningen. 

 

Kommunernes ret til ordne egne anliggende fremgår af grundloven og kaldes "kommunalfuldmagten" 

 

I folkemunde kan "nede på kommunen" betyde 'på rådhuset', dvs den kommunale myndigheds administrationsbygning og byrådssalen.

 

HISTORISK

 

Historisk set var det kommunale fællesskab på landet organiseret på linje med kirken. Det var sognet, som var kommunen, og lederen var sognerådsformand. De større byer var kongelige privilegerede købstæder og blev ledet af en borgmeter udpeget af kongen - i samarbejde med et byråd. 

 

Ved kommunalreformen i 1970 blev 1300 sognekommuner og købstadskommuner til 275 primærkommuner.

Landets amter blev samlet i 14 amtskommuner. Ved strukturreformen 2007 blev de 275 kommuner samlet til 98 kommuner ved at mange mindre kommuner fusionerede og/eller blev en del af en større nabokommune.

 

ORGANISATORISK

 

Kommunens øverste leder er borgmesteren, som er folkevalgt, formand for Kommunalbestyrelsen og daglig politisk leder assisteret af kommunaldirektøren og den øvrige direktion. En del af den kommunale organisation er socialforvaltningen, jobcentret og de kommunale sociale tilbud og institutioner (læs mere her: kommunernes organisering)

 

Kommunerne er organiseret i interesseorganisationen Kommunernes Landsforening, som varetager kommunernes fælles interesser overfor staten (regeringen og ministerierne) og - sammen med Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen - forhandler kollektive overenskomster med personaleorganisationerne.

 

INTERNATIONALT

 

Pariserkommunen blev oprettet under den franske revolution. På fransk bruges nu begrebet municipalité om det lokale, offentlige fællesskaber. Paris er opdelt i arrondisementer.

På engelsk bruges tilsvarende ordet municipality om en by (city/town) med selvstyre, men også begrebet 'local government' er hyppigt anvendt.

Spanien bruger også ordet municipal. 

 

Se evt. også: http://samfundsfag.pbworks.com/w/page/127338671/kommune

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.