| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ROYE

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 5 months ago

ROYE er et akronym for en model med fire elementer - Ressourcer - Organisation - Ydelser - Effekt - som blev anvendt

 

Modellens vigtigste komponenter er:

 

Målsætning: Virksomhedsgrundlag: Mission, vision og værdier 

 

Ressourcer  Organisering  Ydelser  Effekt  Omdømme 

 

opfølgning 

 

Modellen, som er en videreudvikling af den klassiske LIPOK input-output model, blev udviklet mens Bo Johansen var amtsdirektør og blev blandt andet implementeret via amtets lederuddannelse og i dialogmøder mellem direktion af driftsområdet og sygehusledelser. 

 

Da Bo Johansen blev regionsdirektør valgte han at tage modellen med til sin nye organisation, Region Midtjylland

 

I 2014 blev virksomhedsmodellen valgt som en måde at strukturere Social Strategi - strategi for forskning og udvikling på det sociale område:

https://www.rm.dk/siteassets/psykiatri-og-social/planer-og-aftaler/social-strategi/strategi-for-forskning-og-udvikling-pa-socialomradet.pdf

 

I 2017 valgte den nye regionsdirektør/direktion at revidere regionens ledelses- og styringsgrundlag, herunder at udarbejde en "grundig revision" af virksomhedsmodellen 

(https://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5CRegions-MEDudvalget%202017%5C11-09-2017%5CAaben_dagsorden&appendixId=176171 og 

https://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5CRegions-MEDudvalget%202017%5C08-06-2017%5CAaben_dagsorden&appendixId=167579)

Det resulterede i et et nyt ledelses- opg styringsgrundlag uden ROYE, som blev godkendt af regionsrådet i juni 2018: https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/ledelses-og-styringsgrundlag/w__3588_ledelse-rm_juni2018.pdf 

 

Aarhus Kommune overtog i 2007 virksomhedsmodellen som styringsredskab. I 2019 har rådmand Thomas Medum beslutte at droppe virksomhedsmodellen.

Virksomhedsmodellen blev drøftet på byrådsmødet 22. august 2018, hvor der i sagsfremstillingen bl.a. står:

 

"FORSLAG FRA SF OM VIRKSOMHEDSMODELLEN ROYE IKKE LÆNGERE ANVENDES I AARHUS KOMMUNE

 

Beslutning: Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

 Byrådsforslag fra SF-Aarhus

Virksomhedsmodellen har haft sin tid
Beslutning: Virksomhedsmodellen ROYE anvendes ikke længere i Aarhus Kommune.

New Public Management (NPM) har i årtier været den mest udbredte ledelses- og styringstilgang i den offentlige sektor. Via strategisk ledelse samt fokus på mål og rammestyring skulle NPM skabe en bedre og billigere offentlig sektor. Men NPM er stødt på udfordringer. Et væld af kritikere påpeget, at målet om en bedre offentlig sektor ikke er blevet indfriet. Tværtimod. Engelske undersøgelser har fx vist at borgerne har fået mindre for mere med NPM.    

Tiden er løbet fra NPM og det ensidige fokus på synlige og målbare resultater. Det kalder på forandringer i måden vi driver kommune på.

Siden 2007 har Aarhus anvendt virksomhedsmodellen ROYE (Ressourcer, Organisering, Ydelser og Effekt) som styringsredskab. ROYE er kraftigt inspireret af NPM, og modellen har derfor et for skrapt fokus på synlige og målbare effekter. Det skal vi gentænke. Kommunens kerneopgave er meget mere end målbare effekter. Vi skal skabe velfærd for aarhusianerne.

Vores kerneopgave er at støtte, hjælpe og fremme at århusianerne lever et godt liv. Og det liv skabes i fællesskab. Velfærd handler om mennesker og deres liv. Ikke om hvor mange ydelser kommunen har leveret af den ene eller anden salgs til en række brugere. Om borgerne har et godt liv kan og skal ikke måles og vejes.

Derfor skal vi have en helt anden styringstænkning. Hvor der er fokus på offentlig innovation, og hvor vi mobiliserer medarbejdernes og borgernes ressourcer i langt større omfang.

Direktørgruppen har forsøgt at gentænke ROYE og øge fokus på effekten, men nogle gange er det bedre med en ny start. En afskaffelse af ROYE sender et tydeligt signal om at meget af det der ikke kan tælles tæller og og efterlader rum til andre styringstilgange.

En partileder på Christiansborg sagde for nyligt “Mere ledelse. Mindre styring. Samarbejde med medarbejderne. Mindre proces. Bedre resultater. Større frihed og tillid til, at de ansatte selv kan indfri dem.” En afskaffelse af ROYE bør ikke føre til nu store og tidskrævende processer om hvad der kan sættes i stedet for, men i stedet til overvejelser og beslutninger om hvor der kan skæres ned på målinger, målsætninger, detailstyring og overdreven styring af medarbejdernes tid.

Stillet af Jan Ravn Christensen, Mette Bjerre og Thomas Medom (Ordfører på sagen)"  

Sagens forløb 06-06-2018 Aarhus Byråd
Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 6. juni 2018.
20-06-2018 Aarhus Byråd
Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
22-08-2018 Aarhus Byråd
Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

 

 

BILAG

Beslutningsforslag"

 

Kilder:

 

2019-10-24  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.