| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

den offentlige sektor

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 6 months ago

Den offentlige sektor kan negativt defineres som den del af samfundet, som ikke er civilsamfundet og markedet.

I Danmark består den offentlige sektor blandt andet af tre forskellige demokratisk ledede institutioner

 • staten - ledet af Folketinget
 • de fem regioner - ledet af regionsrådene
 • de 98 kommuner- ledet af kommunalbestyrelser/byråd

Hertil kommer andre dele af den offentlige sektor, som har en mere selvstændig status.

 

Den offentlige sektor er helt overvejende skattefinansieret, men dele af den offentlige sektor er også indtægtsdækket virksomhed, takstfinansieret eller delfinansieret af gebyrer eller anden brugerbetaling

 

Man kan også skelne mellem de dele af den offentlige sektor, som ledes af 

 • ministrene (regeringen)
 • regionsrådenes formand og forretningsudvalg
 • borgmestre og rådmænd
 • politisk udpegede bestyrelser
 • direktører ansat af folkevalgte politikere

 

Den offentlige sektor beskrives ofte ud fra magtens tredeling:

 • den lovgivende magt 
 • den dømmende magt
 • den udøvende magt (regeringen og forvaltningen)

 

Hertil kommer andre aktører, som bidrager til at holde øje med magtfulde aktører, fx

 • Folketingets ombudsmand
 • Institut for Menneskerettigheder
 • Universiteternes forskere
 • Forskellige råd, nævn og ankemyndigheder, fx Rådet for Socialt udsatte 
 • Danmarks Radios journalister 

 

Den offentlige sektor

 • myndigheder, der træffer afgørelser
 • statsejede virksomheder

 

Lov om offentlighed i forvaltningen bruger begreberne "den offentlige forvaltning" og "offentlig virksomhed" og skelner mellem:

 • myndigheder inden for den offentlige forvaltning
 • selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov,
 • selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentligt tilsyn og intensiv offentlig kontrol, og
 • KL og Danske Regioner.
 • elforsyningsvirksomheder, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved spænding på 500 V eller derover,
 • selskaber, institutioner, foreninger m.v., der driver naturgasforsyningsvirksomhed, og
 • kollektive varmeforsyningsanlæg, som er omfattet af varmeforsyningsloven og har en kapacitet på mere end 10 MJ/s.
 • selskaber, hvor mere end 75 pct. af ejerandelene tilhører danske offentlige myndigheder. (dog ikke børsnoterede selskaber og disses datterselskaber)
 • kommunalt eller regionalt ejede selskaber
 • selskaber, institutioner, personligt ejede virksomheder, foreninger m.v., i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på statens, en regions eller en kommunes vegne.
 • selskaber, institutioner, foreninger m.v., såfremt udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige, regionale eller kommunale midler.  

 

Alfabetisk ordnet består den offentlige sektor således af følgende - delvis overlappende - aktører

 1. Administrative organisationer, der betjener folkevalgte politikere (dog ikke partiorganisationer, lobbyvirksomheder og tænketanke)
 2. Ambassader (organisatorisk en del af Udenrigsministeriet) 
 3. Anklagemyndigheden
 4. Centraladministrationen
 5. Daginstitutioner (børnehaver mv. ejet af kommunerne) 
 6. Domstolene (Højesteret, Landretterne, Byretterne og Sø- og Handelsretten)  
 7. Embedsmænd
 8. Erhvervsakademier 
 9. Fagprofessionelle ansat på offentlige overenskomster 
 10. Folkekirken 
 11. Folkeskolen (de enkelte skoler er ejet af kommunerne) 
 12. Folketinget
 13. Fængsler 
 14. Gymnasier (selvejende) 
 15. Hospitaler (ejet af regionerne) 
 16. Højesteret 
 17. Kommunerne
 18. Kongehuset
 19. Kongelige Bibliotek, Det 
 20. Kongelige Teater, Det 
 21. Militæret/Forsvaret 
 22. Ministerierne (departementer, styrelser og direktorater)
 23. Nationalmuseet 
 24. Politiet 
 25. Politikere (de folkevalgte medlemmer af Folketinget, Regionsråd og kommunalbestyrelser/byråd) 
 26. Professionshøjskoler (selvejende) 
 27. Regionerne
 28. Rigsarkivet 
 29. Selvejende institutioner i øvrigt, som er oprettet med hjemmel i lovgivning og finansieret af skattekroner
 30. Statens Museum for Kunst 
 31. statslige myndigheder i øvrigt 
 32. Statsvirksomheder 
 33. Tekniske skoler
 34. Tilsynsmyndigheder i øvrigt 
 35. Uddannelsesinstitutioner i øvrigt
 36. Universiteterne (selvejende) 
 37. Ældre-centre (lokalcentre mm ejet af kommunerne) 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.