| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

kvalitet

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 7 months ago


 

Hvad er kvalitet?

Kvalitet handler om et fænomens egenskaber - eller beskaffenhed - i modsætning til kvantitet, som handler om antal og omfang.

Det engelske begreb er quality.

 

Begrebet bruges flittigt i den offentlige sektor og på det sociale område (kvalitet på det sociale område) og har været genstand for flere kritiske analyser af professorer på danske universiteter, fx Peter Dahler-Larsen 2008. En del af kritikken handler om kvalitetsbegrebets betydning for socialpolitikkens og den offentlige sektors prioriteringer:

 

”kvalitet er blevet en moderne og populær organisationsopskrift, som i det offentlige er med til at indkode nye forståelser, værdier og handlemåder. Kvalitet som reform er blevet indlejret i den pågående NPM-modernisering af den offentlige sektor […] kvalitet i reformforståelsen viser alene hen til bestående serviceproduktioner - begrebet kan ikke bære nogen vision om et bedre samfund. Og det kan heller ikke blive rammen for en velfærdsstatslig udvikling med professionel behovsdækning og nye arbejds- og livschancer for alle.”

(Lene Dalsgaard og Henning Jørgensen 2010: 194)

 

God/høj kvalitet kan defineres som

 • opfyldelse af en kundes (eller målgruppes) ønsker og behov
 • opnåelse af mål "i hvilken grad en ydelse eller et resultat svarer til et opstillet mål" (Videnscenter for socialpsykiatri 2000, side 191)
 • overensstemmelse med definerede standarder 
 • kundetilfredshed (oplevelser ift forventninger): "kvalitet er at opfylde aftalte kundeforventninger" (Pär Nygren 1999, side 56)
 • høj professionel standard
 • effektiv ressourceudnyttelse (ingen spild)
 • minimal risiko for patienten/brugeren
 • sammenhæng/helhed i forløbet 

(se fx Peter Rhode og Christian Jensen 1995, som bl.a. henviser til Sundhedsministeriets "National Strategi for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet" og Gerda Blomhøj mfl 1992)

 

Kvalitet kan med andre ord ses fra forskellige perspektiver. I flere publikationer skelnes mellem bruger- eller borgeroplevet kvalitet, faglig kvalitet og organisatorisk kvalitet:

 

"Borgeroplevet kvalitet gør det muligt at reflektere over kvaliteten fra et borgerperspektiv. Hvordan opleves det, medarbejderne gør? Oplever borgerne, at det giver værdi og gør en forskel?

Faglig kvalitet gør det muligt for ledere og medarbejdere at reflektere over det faglige grundlag. Har medarbejderne tilstrækkelig viden og uddannelse? Ved medarbejderne, hvorfor de gør, som de gør? Har medarbejderne de rigtige kompetencer?

Organisatorisk kvalitet gør det muligt at reflektere over de organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger for kvalitet. Er arbejdet organiseret, så det understøtter botilbuddets arbejde med kvalitetsudvikling? Har medarbejderne de nødvendige muligheder for kompetenceudvikling, sparring og supervision?"

(Socialstyrelsen mfl 2021

 

Kvalitet kan være objektive egenskaber og subjektive oplevelser af

 • et produkt - et fysisk produkt (en vare) og/eller en serviceydelse - ofte en pakke bestående af "kerneydelsen og periferiydelser"
 • en proces - en leverance - et forløb - praksis
 • en relation 

 

 

 

Når kvalitet skal forbedres, kan det være en god ide at se på værdiskabende processer (værdikæden og tiden fra behovet opstår til behovet er dækket)) og det system, som processen foregår i (serviceleverance-systemet, input, proces, output). Flowcharts (forløbsdiagram) og driver diagram er hyppigt anvendte redskaber i kvalitetsudvikling.

 

Vigtige begreber fra litteraturen om kvalitet

 

Nogle af de vigtigste engelske og danske begreber i kvalitetslitteraturen er:

 1. afvigelse (deviation)
 2. akkreditering 
 3. behov (needs)
 4. behovsspecifikationer (Pär Nygren 1999, side 46)
 5. benchmarking 
 6. brugeroplevet kvalitet (se fx Videnscenter for socialpsykiatri 2000 ) 
 7. centerlinje 
 8. driver diagram
 9. effektivitet (effectiveness og efficiency)
 10. ensartethed 
 11. excellence-modellen
 12. faglig kvalitet (se fx Videnscenter for socialpsykiatri 2000 ) 
 13. faktisk kvalitet 
 14. feedback 
 15. fejl (error) 
 16. forandring (change) 
 17. forbedring (improvement)
 18. forløbsdiagram (flow chart) 
 19. forudsigelse (prediction)
 20. forventninger  (expectations)
 21. funktionsspecifikationer (se fx Pär Nygren 1999, side 46) 
 22. gennembrudsmetoden (break through series collaboratives)
 23. input 
 24. ISO 9000 
 25. kerneårsagsanalyse (root cause analysis)
 26. kontinuitet 
 27. kontinuerlig forbedring / kvalitetsudvikling (continous Quality improvement)
 28. kontroldiagram (control chart) 
 29. krav  
 30. kunde (customer)
 31. kvalitetsindikator 
 32. kvalitetsledelse (quality management)
 33. kvalitetsmodel 
 34. kvalitetsmål 
 35. kvalitetsmåling
 36. kvalitetsniveau (fx i Aune 1993, som er refereret i Pär Nygren 1999 , kapitel 3) 
 37. kvalitetsomkostninger 
 38. kvalitetssikring (quality assurance)
 39. kvalitetsstandarder  
 40. kvalitetsstyring (quality management)
 41. kvalitetssystem 
 42. kvalitetsudvikling (quality improvement)
 43. Lean Thinking
 44. leverance 
 45. median 
 46. monitorering 
 47. mål 
 48. næste led i kæden 
 49. objektiv kvalitet 
 50. oplevelser 
 51. oplevet/subjektiv kvalitet 
 52. organisatorisk kvalitet (se fx Videnscenter for socialpsykiatri 2000 ) 
 53. outcome 
 54. output 
 55. praksis  
 56. proces  
 57. procesindikator
 58. produktspecifikationer 
 59. quality
 60. quality assurance
 61. quality circle 
 62. quality control 
 63. quality improvement 
 64. quality management 
 65. ressourcer 
 66. resultatindikator (outcome measure)
 67. sammenhæng 
 68. seriediagram (run chart)
 69. sikkerhed (safety)
 70. skift i processen 
 71. spild (waste)
 72. stabil proces 
 73. standard 
 74. Statistical Process Control (SPC -statistisk processtyring) 
 75. strukturindikator 
 76. system 
 77. system of profound knowledge 
 78. tendens 
 79. tilfredshed (satisfaction)
 80. tilfældig variation (common cause)
 81. total kvalitet (fx Pär Nygren 1999, side 47-48) 
 82. Total Quality Management (TQM)
 83. udbytte 
 84. udkomme (outcome)
 85. utilsigtede hændelser 
 86. ydelsespakke 
 87. variation
 88. virkning (impact)
 89. værdi (value) 
 90. årsag-virknings-diagram - (cause and effect chart - fishbone) 

 

Kvalitetsteoriens pionerer

 

Nogle af de vigtigste og tidligste teoretikere, som hyppigt citeres i kvalitetslitteraturen, er:

 • Fr. W. Taylor - scientific management
 • Walther Shewhart - statistisk processtyring - spc - kontroldiagram
 • W. Edward Deming - pdca/pdsa - system of profound knowledge 
 • Joseph Juran - kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol

 

Læs mere her:

 

Litteratur om kvalitet:  

 

Undervisning i kvalitet er en del af Socialrådgiveruddannelsenmodul 10

 

2019.08.27  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.