| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

politik

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 4 months ago

Politik er et grundbegreb i samfundsfag og et vigtigt teoretisk begrebSocialrådgiveruddannelsen .

 

Politik er i litteraturen blandt andet defineret som den autoritative fordeling af goder/værdier med gyldighed for et samfund:

 

"the authoritative allocation of value for a society"

(David Easton 1953)

 

"who gets what, when and how"

(Laswell, her citeret fra Peter Dahler-Larsen 2016, side 178)

 

En marxistisk inspireret definition af politik lyder:

 

"en grundlæggende, latent klassekonflikts mediering gennem statslige strukturer OG

et manifest, mangefacetteret, pluralistisk aktørspil"

(Henning Jørgensen 1982, side 494)

 

Politik handler bl.a. om

 • magt, indflydelse og interessevaretagelse (se fx Peter Dahler-Larsen 2016, side 178)
 • styreformer, fx demokrati og parlamentarisme
 • ideologier, fx liberalisme, konservatisme og socialisme 
 • værdier, fx frihed, lighed og broderskab (se fx Peter Dahler-Larsen 2016, side 182)
 • politiske strukturer, systemer, institutioner og aktører, fx Folketinget, partierne, interesseorganisationer og kommuner (på engelsk 'polity')
 • politiske processer (på engelsk 'politics'), fx politisk deltagelse, debat, valgkamp, forhandlinger, aftaler og koalitioner
 • den politiske policy-proces (fra issue search, agenda setting, decision making, implementation og evaluation) 
 • politikere, incl roller, adfærd, 
 • politiske beslutninger, incl. vedtagelse af lovgivning, afstemninger (se fx Peter Dahler-Larsen 2016, side 175)
 • det politiske indhold, herunder mål, strategier, programmer, indsatsområder/politikområder (på engelsk 'policy') 
 • håndtering af fælles anliggende i et samfund (Peter Dahler-Larsen 2016, side 187) 

 

Dansk politik foregår blandt andet i Folketinget, regionsrådene og kommunernes byråd.

Men politik er ikke kun noget som udøves af folkevalgte politikere.

 

Politologier den samfundsvidenskabelige disciplin, som har politik som genstandsfelt. De er dig ikke enige om definitionen.

Økonomer og sociologer forholder sig også til politik i disciplinerne politisk økonomi (nationaløkonomi, samfundsøkonomi, makroøkonomi) og politisk sociologi.

 

Politik foregår både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

International politik er traditionelt et særskilt felt i samfundsfag og samfundsvidenskabelig forskning, men globaliseringen gør denne opdeling mere problematisk.

Mange politikområder er en del af udenrigspolitikken på grund af grænseoverskridende politiske problemer.

 

Vigtige teoretiske og empiriske begreber om politik i Danmark er således:

 1. administration (versus politik)
 2. afbureaukratisering 
 3. afstemning
 4. aftale
 5. agenda (dagsorden)
 6. agenda setting (at sætte noget på den politiske dagsorden) 
 7. agent
 8. aktør
 9. andenbehandling 
 10. arbejdsgiverinteresser
 11. arbejdsgiverorganisationer
 12. arbejdsmarkedets parter
 13. arbejdsmarkedspolitik 
 14. argument 
 15. autokrati 
 16. Beskæftigelsespolitik  
 17. beslutningsprocesser
 18. besparelse 
 19. betænkning 
 20. boligpolitik 
 21. borger
 22. bruger
 23. budget 
 24. bæredygtighed 
 25. centraladministration 
 26. centralisering
 27. Christiansborg 
 28. dagsorden 
 29. decentralisering
 30. deltagelse 
 31. deltagelseskanaler 
 32. demokrati
 33. debat 
 34. demonstration
 35. deregulering
 36. effektivisering 
 37. egeninteresser
 38. ejendomsret 
 39. energipolitik 
 40. erhvervslivets interesser 
 41. erhvervsorganisationer
 42. erhvervspolitik 
 43. EU-direktiver, -lovgivning
 44. EU-politik
 45. europapolitik 
 46. europæisk politik 
 47. evaluering af  offentlige indsatser, programmer, projekter mm
 48. fagbevægelse
 49. familiepolitik 
 50. finansiering
 51. finanslov
 52. finanslovsaftale 
 53. Finansministeriet
 54. finanspolitik 
 55. folkebevægelse 
 56. folkestyre 
 57. Folketinget 
 58. Folketingets formand
 59. Folketingets præsidium 
 60. folketingskandidat
 61. folketingsmedlem
 62. folketindssalen 
 63. folketingsudvalg 
 64. folketingsvalg 
 65. fordeling 
 66. fordelingspolitik 
 67. forespørgselsdebat 
 68. forfatning 
 69. forhandling
 70. forlig 
 71. formand 
 72. forsamlingsfrihed 
 73. forvaltning
 74. forvaltningspolitik 
 75. frihed 
 76. førstebehandling 
 77. gruppe 
 78. græsrodsbevægelse
 79. holdninger
 80. høringssvar 
 81. implementering 
 82. indenrigspolitik 
 83. indflydelse 
 84. indgreb 
 85. industripolitik 
 86. interesse 
 87. interessekonflikt 
 88. interessemodsætning 
 89. interessent 
 90. interesseorganisation
 91. interessevaretagelse 
 92. internationale aftaler, forpligtelser og konventioner 
 93. international politik 
 94. intervention
 95. jura
 96. Justitsministeriet
 97. klimaforandringer
 98. klimalov 
 99. klimapolitik 
 100. kommunalbestyrelse
 101. kommunalpolitik
 102. kommunalvalg 
 103. kommune 
 104. Kommunernes Landsforening
 105. konflikt 
 106. kontrol
 107. landbrugspolitik 
 108. legitimitet
 109. ligestillingspolitik 
 110. lighed 
 111. lobbyisme
 112. lokalpolitik 
 113. lovgivning 
 114. lønmodtagerinteresser 
 115. magt
 116. magtbaser 
 117. menneskerettigheder 
 118. midler
 119. miljøpolitik 
 120. minister
 121. ministeransvar 
 122. ministerium
 123. ministerområde 
 124. ministersekretær 
 125. målsætninger 
 126. national 
 127. offentlige debat 
 128. offentlige sektor
 129. omfordeling 
 130. omorganisering 
 131. organisation 
 132. parlament 
 133. partipolitik 
 134. policy 
 135. policyanalyse  
 136. politiker (versus embedsmand)
 137. politikområder
 138. politisk aftale 
 139. politisk aktør
 140. politisk beslutning
 141. politisk flertal
 142. politisk forhandling 
 143. politisk forlig 
 144. politisk ideologi 
 145. politisk journalist 
 146. politisk kommentator 
 147. politisk ledelse
 148. politisk modstander 
 149. politisk opposition 
 150. politisk ordfører 
 151. politisk parti 
 152. politisk pluralisme
 153. politisk principprogram 
 154. politisk prioritering 
 155. politisk proces
 156. politisk program 
 157. politisk rapportage
 158. politisk rådgiver
 159. politisk signal 
 160. politisk støtte 
 161. politisk system
 162. politisk tonedøv 
 163. politisk udtalelse 
 164. pressefrihed
 165. pressemeddelelse
 166. principal-agent teorien
 167. prioritering 
 168. privat ejendomsret
 169. program  
 170. reform 
 171. regeringen 
 172. regeringsgrundlag 
 173. regulering
 174. ressourcer
 175. samarbejde 
 176. samfund 
 177. samråd 
 178. socialminister
 179. Socialministeriet 
 180. Socialpolitik
 181. sognerådspolitik 
 182. solidaritet 
 183. spin doctor
 184. spørgsmål til ministeren 
 185. strategi 
 186. styrelse 
 187. sundhedspolitik 
 188. symbolpolitik 
 189. særinteresse 
 190. trafikminister
 191. trafikpolitik 
 192. uddannelsespolitik
 193. udenrigspolitik 
 194. udvalg 
 195. udvalgsbehandling 
 196. valg
 197. valgkamp 
 198. valgkreds 
 199. valgløfter 
 200. virksomhedsinteresser 
 201. vælger
 202. vælgeradfærd
 203. vælgerforening 
 204. vælgergrupper 
 205. værdier 
 206. værdipolitik 
 207. ytringsfrihed
 208. økonomi 
 209. økonomisk politik 
 210. økonomiske rammer 

 

Litteratur:

 

2020-03-15 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.