| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

stigmatisering

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 5 months ago

Stigmatisering er den proces, hvor mennesker kategoriseres (stemples) som afvigere og tillægges flere negative egenskaber på baggrund af en karakteristisk egenskab (fx deres udseende, baggrund eller adfærd, også kaldet stigma) og derfor behandles negativt (afvises, ekskluderes, diskrimineres, krænkes) af andre mennesker. Dermed begrænses den stigmatiseredes udfoldelsesmuligheder og den sociale identitet kan tage alvorlig skade.

 

I følge Erving Goffman 1963 og 2016 skal stigmatisering således forstås i sammenhæng med hvordan menneskers sociale identitet dannes i interaktion med andre mennesker. Mennesker er i interaktion med hinanden. Stigmatisering er en social proces, som både involverer dem, der stigmatiserer og de, der stigmatiseres.

 

"stigmatiseringer...opstår først, når der fra alle sider er forventninger om, at folk, som tilhører en given kategori, ikke blot anerkender en bestemt norm, men også praktiserer den"

(Erving Goffman 1963 og 2016, side 48)

 

Begrebet anvendes i mange socialfaglige lærebøger, af mange socialpolitiske aktører, fx Rådet for Socialt Udsatte og af socialforskere:

 

"Stigmatisering betyder, at mennesker for eksempel med psykisk sygdom behandles på en bestemt (negativ) måde, på grund af dette særegne træk."

(Lene Mosegaard Søbjerg mfl 2018, omtalen på hjemmeside)

 

Stigmatisering er processer, som kan beskrives, analyseres og forstås ved hjælp af følgende begreber:

 1. adfærd
 2. afvigelse
 3. anderledeshed 
 4. anerkendelse 
 5. diskrimination
 6. eksklusion 
 7. fordomme
 8. forhåndsforestillinger 
 9. forskelsbehandling
 10. forudindtaget 
 11. fællesskab 
 12. generalisering
 13. gruppedynamik
 14. identitet 
 15. inklusion
 16. integration 
 17. kategorisering
 18. kendetegn 
 19. krav 
 20. ligebehandling 
 21. magt 
 22. marginalisering 
 23. menneskelig interaktion 
 24. menneskerettigheder 
 25. miskreditering 
 26. mobning 
 27. normalitet
 28. normative forventninger 
 29. normer
 30. outsider 
 31. position 
 32. rollekonflikter 
 33. sanktion 
 34. selvværd 
 35. sociale systemer
 36. social identitet
 37. social interaktion 
 38. social konstruktion
 39. status 
 40. stempling
 41. symbolsk interaktionisme 
 42. tryghed 
 43. udenforskab 
 44. udsathed 
 45. udseende 
 46. udstødelse
 47. undertrykkelse
 48. utryghed 
 49. xenofobi 

 

Visse psykologiske teorier om normalitet og afvigelse kan skabe stigmatisering af forskellige former for adfærd og social organisering (Malcolm Payne 2006, side 204). Professionelle, der arbejder med mennesker med sociale problemer kan også bidrage til at stigmatisere dem, de forsøger at hjælpe.(se fx teksterne om stigmatisering i Hanne Ramsbøl og Steen Juul Hansen red 2017)

 

Konsekvensen af stigmatisering kan blandt andet være, at den stigmatiserede bliver krænket, får en skamfølelelse, mister deres selvværd, isolerer sig, bliver ensom, udvikler et misbrug og får dårligere hjælp, når de er i kontakt med socialarbejdere og sundhedsvæsenet. Se fx Nina Brünés mfl red 2015, side 55

 

Læs mere om stigmatisering her: 

 

2021-11-23  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.