| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

pædagog

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 7 months ago

Pædagog er betegnelse for den gruppe socialarbejdere, der har taget en uddannelse på seminariet og som typisk udfører lønnet socialt arbejde med børn, unge eller handicappede.

Tidligere uddannelser og stillingskategorier, som kom før betegnelsen pædagog, er fx

  • barneplejerske
  • børnehavelærinde
  • fritidslærer 

 

De fleste pædagoger arbejder i daginstitutioner eller på døgninstitutioner/bosteder/opholdssteder.

Andre pædagoger arbejder på skoler, i psykiatrien, på hospitaler, i private sociale organisationer, som hjemmevejledere, bostøtte-medarbejdere eller som plejeforældre..

 

I Danmark har der været forskellige pædagoguddannelser. 

I starten var uddannelserne private. Nogle af de første var Frøbel-højskolen og Frøbel-seminariet, 

I 1976 blev de pædagogiske uddannelser samlet til tre: socialpædagog, børne- og ungdomspædagog og fritidspædagog. 

Socialpædagogiske uddannelser blev udbudt af særlige seminarier, mens uddannelsen som fritidspædagog også kunne tages på en særskilt linje/afdeling på flere børne og ungdomspædagogseminarier. (Karsten Tuft 2015)

 

Denne opdeling - og den politisk-administrative organisering af de pædagogiske arbejdspladser - har betydet, at der - også 2018 - er to fagforeninger for pædagoger, nemlig Socialpædagogisk Landsforbund (SL) og BUPL. (hertil kommer en københavnsk fagforening, der også organiserer uuddannede)

BUPL organiserer typisk uddannet personale, som er ansat i vuggestue, børnehaver og skolefritidsordninger (SFO). 

SL har typisk organiseret pædagoger på de arbejdspladser, som inden 2007 var en del af de 14 amtskommuner, nemlig de specialiserede sociale tilbud, som historisk har heddet særforsorgen, åndsvageforsorgen, anstalter, døgninstitutioner for handicappede, specialplejehjem, bofællesskaber osv.

Den enkelte pædagogs valg af fagforening kan også afhænge af, hvilken organisation, der har forhandlingsretten, og hvilken kollektiv overenskomst, som gælder på arbejdspladsen.

 

De tre pædagoguddannelser på seminarierne blev i 1991 samlet til en pædagoguddannelse. (Karsten Tuft 2015)

 

Efterfølgende er der opstået nye uddannelser og stillingsbetegnelser for pædagogisk personale uden seminarieuddannelse er:

 

Uuddannet pædagogisk personale kaldes pædagogmedhjælpere. aktivitetsmedarbejdere eller plejer (i psykiatrien)

 

Mange ledere af pædagogiske arbejdspladser er også pædagoger. Andre er fx lærere eller psykologer.

Pædagoger kan - typisk via videreuddannelse - også få stillinger som kontorchefer, forstandere, afdelingsledere, socialkonsulenter, udviklingskonsulenter mm

 

Læs mere her: 

https://www.ug.dk/job/erhverv-og-job/paedagogiskkirkeligtogsocialtarbejde/paedagogiskarb/paedagog

 

 

Bekendtgørelse 354 fra 2017 om pædagoguddannelsen

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.