| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Aarhus Kommune

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 6 years, 3 months ago

Aarhus Kommune er lokal, regional og national socialpolitisk aktør

 

Aarhus Kommune har 31 byrådsmedlemmer og har som den eneste kommune i landet magistratsstyre.

Magistraten består af borgmesteren og fem rådmænd, der har ansvaret for hvert sit område. Yderligere tre byrådsmedlemmer er også medlemmer af Magistraten.

Byrådet udpeger borgmesteren, to viceborgmestre, fem rådmænd, tre magistratsmedlemmer og medlemmerne af de syv faste udvalg. Borgmesteren, de fem rådmænd og de øvrige tre magistratsmedlemmer udgør tilsammen Magistraten, der er ansvarlig for den daglige ledelse af kommunen. Det to viceborgmestre behøver ikke at være medlemmer af Magistraten.

De seks magistratsafdelinger er: Kultur og Borgerservice, Sundhed og Omsorg, Teknik og Miljø, Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Borgmesterens Afdeling.

(Kilde: http://www.aarhus.dk/da/job/Organisationsstruktur.aspx)

 

Sundhed og Omsorg har cirka 7.000 medarbejdere, som arbejder med omsorg til ældre og sundhed for alle borgere.

 

Børn og Unge har ansvaret for dagtilbud, skoler, fritidstilbud, specialskoler samt i sundheds- og tandplejen.  Magistratsafdelingen er med 10.000 fuldtidsstillinger fordelt på 14.000 medarbejdere den største magistratsafdeling i Aarhus Kommune.

 

Sociale Forhold og Beskæftigelse består af Socialforvaltningen og i Beskæftigelsesforvaltningen, som hjælper borgere, der er ramt af ledighed, sygdom, misbrugsproblemer, familieproblemer, hjemløshed, handicap eller andre sociale begivenheder.

Magistratsafdelingen har cirka 4.000 medarbejdere. 

Beskæftigelsesforvaltningen består af Jobcenter Aarhus og en central stab, som understøtter driften i jobcentret og den politiske og administrative ledelse.

Der er ca. 1.100 ansatte i Beskæftigelsesforvaltningen fordelt geografisk over hele kommunen. 

Socialforvaltningen varetager opgaver for personer med handicap eller sindslidelse, misbrugere, hjemløse, særligt socialt udsatte samt udsatte børn og unge. Der er især tale om individuelle tilbud. det kan være som rådgivning, vejledning samt mange forskellige former for personlig og social støtte og behandling. Som oftest er det tilbud, der ikke findes i "normalsystemet."

Blandt de overordnede opgaver har Socialforvaltningen Økonomiske ydelser, Sociale indsatser, Tilsyn og kontrol og Udsatte børn og unge. 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.