| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

fattigdom

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 months, 2 weeks ago

Fattigdom er et begreb som i mange år har været benyttet om dårlige økonomiske levevilkår, dårlige boligforhold, ringe forbrugsmuligheder og andre svære livsbetingelser, som skyldes manglende/lav indkomst - og ingen formue og/eller en stor gæld.

 

Fattigdom nævnes i mange kilder som et vigtigt socialt problem.

Armod er et ældre synonym for fattigdom.

 

To danske sociologer skriver, at fattigdommen i Danmark har været stigende siden 1990'erne (John Andersen og Jørgen Elm Larsen 2023: 275) 

 

Et regeringsudvalg havde en lang række overvejelser om begrebet:
"Fattigdom kan efter udvalgets vurdering ikke defineres objektivt eller entydigt, men er knyttet til subjektive eller politiske opfattelser af, hvad dvs. at være fattig. Fattigdom skal ses i en samfundsmæssig sammenhæng i forhold til et lands udvikling og befolkningens generelle levevilkår og muligheder for at ændre på sin livssituation. Fattigdom forstås her ud fra en relativ betragtning i den forstand, at det handler om muligheder og levevilkår i forhold til, hvad der er normen eller det almene i samfundet. Fattigdom afspejler selvsagt ulighed i samfundet, men adskiller sig fra den generelle fordelingsdiskussion. Fattigdom er et spørgsmål om, hvem der har langvarige og væsentlige begrænsninger i mulighederne for at kunne deltage i samfundslivet. Det er efter udvalgets opfattelse også væsentligt, at man ikke italesætter alle sociale problemer som fattigdomsproblemer. Mange borgere kan have væsentlige sociale problemer såsom misbrug, psykisk sygdom, ensomhed, langvarig arbejdsløshed, uden at dette nødvendigvis er problemer, der er udtryk for fattigdom."
          (Torben M Andersen mfl 2013, side 5)
Der skrives og tales i socialpolitisk litteratur og debat om absolut og relativ fattigdom, fattigdomsgrænse og fattigdomsindikatorer.
Fx skriver CASA:
"Relativ fattigdom er efter den engelske fattigdomsforsker Peter Townsends definition, at have så få ressourcer, at man bliver udelukket fra de mest elementære livsmønstre, vaner og aktiviteter i det land man lever i. Man mangler de nødvendige ressourcer til fx at opnå den kost, deltage i aktiviteter og have de levekår, som er normale eller i det mindste anerkendte i det samfund, som man hører til (Townsend 1979). Relativ Fattigdom er således ikke alene, den uretfærdig, der består i, at nogen har så meget mindre end andre trods alt har, men at de har så få ressourcer, at de har vanskeligheder med at klare sig. Fattigdom er et socialt problem".
Fattigdom er også et politisk spørgsmål:
"fattigdom er et socialt problem, som er politiseret. Der er ikke enighed om, hvad fattigdom er, hvordan den skal måles, eller hvordan den skal bekæmpes."
Afskaffe fattigdom er det første af United Nations 17 Sustainable Development Goals:
"Goal 1: End poverty in all its forms everywhere

 

Extreme poverty rates have been cut by more than half since 1990. While this is a remarkable achievement, one in five people in developing regions still live on less than $1.90 a day, and there are millions more who make little more than this daily amount, plus many people risk slipping back into poverty.

Poverty is more than the lack of income and resources to ensure a sustainable livelihood. Its manifestations include hunger and malnutrition, limited access to education and other basic services, social discrimination and exclusion as well as the lack of participation in decision-making. Economic growth must be inclusive to provide sustainable jobs and promote equality."

 

Kilde: http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/

 

I operationelle definitioner af fattigdom kan indgår forskellige kriterier, fx 

 • Materielle ressourcer
 • Indkomst
 • Markant indskrænkede handlemuligheder
 • Materielle og sociale afsavn

(John Andersen og Jørgen Elm Larsen 2016)

 

Der findes en række forskellige fattigdomsteorier:

 

Danmarks Statistik anvender fattigdomsindikatorer for at kunne måle udviklingen, og understreger, at man skal være forsigtig med at sætte et absolut tal på omfanget af fattigdom.

 

Vigtige begreber i analysen af fænomenet fattigdom er:

 1. absolut fattigdom
 2. afsavn
 3. aktivering 
 4. alderdomsunderstøttelse (historisk begreb) 
 5. anerkendelse
 6. arbejdsevne 
 7. arbejdsløshed
 8. arbejdsskade
 9. arbejdsulykke 
 10. behov 
 11. bolig 
 12. børnefattigdom (fx Anette Borchorst 2016: 203)
 13. deltagelse
 14. eksklusionsindeks
 15. ekstrem fattigdom (fx Peter Abrahamson 2016 : 148) 
 16. enlige mødre 
 17. faste udgifter
 18. fattigdomsgrænse 
 19. fattigdomskultur
 20. fattigdomsydelser 
 21. fattighjælp 
 22. folkepension 
 23. forbrug
 24. forbrugsmuligheder 
 25. formue 
 26. forsørgelsesgrundlag 
 27. funktionsnedsættelser 
 28. førtidspension
 29. gæld 
 30. handicap 
 31. helbred 
 32. hjemløshed 
 33. husleje 
 34. indkomst
 35. indkomstbortfald
 36. julehjælp 
 37. kontanthjælp 
 38. kontanthjælpsloft
 39. langtidsledighed 
 40. lavindkomst
 41. levevilkår 
 42. mad 
 43. medianindkomst 
 44. mindsteløn
 45. minimumslønninger
 46. nye fattigdom, den 
 47. overførselsindkomst
 48. pension
 49. psykiske vanskeligheder
 50. relativ fattigdom 
 51. rådighedsbeløb 
 52. rådighedsforpligtelse
 53. social arv 
 54. socialdarvinisme 
 55. social eksklusion
 56. social inklusion 
 57. sociale problemer 
 58. socialt udsathed
 59. social ulighed 
 60. sult 
 61. sygdom 
 62. tiggeri 
 63. ulighed 
 64. uretfærdighed 
 65. verdensmålene 
 66. økonomisk kapital
 67. økonomiske ressourcer 

 

Vigtige engelske/amerikanske begreber er:

 1. child poverty
 2. deprivation
 3. homelessness
 4. poverty
 5. social exclusion
 6. social welfare 
 7. United Nations - sustainable development goals 
 8. working poor

 

Læs mere her:

 

2019.09.05 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.