| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Nathalie Lind 1969

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 12 months ago

Nathalie Lind:

"Sociale forhold"

Kapitel optrykt i K Helveg Petersen 1969, side 219-238

 

20 sider

 • fra 1849 til socialreformen
 • socialreformen af 1933 og den følgende tid
 • folkepensionen
 • børnebidrag og børnetilskud
 • sociale institutioner
 • rådgivning
 • omsorg
 • forebyggelse
 • en ny socialreform
 • problemer, der trænger sig på 

 

Kapitlet gennemgår den historiske udvikling af det sociale område og beskriver de aktuelle problemer og nye tiltag i det danske samfund.

Det er en spændende tekst at spejle den aktuelle situation på det sociale område, Fx skriver hun:

 

"men bør ikke glemme, at der findes børnerige familier med to forældre, hvor indtægtsniveauet kan så lavt, at der undertiden er behov for lige så store tilskud som de tilskud, der ydes til børn af enlige forsørgere" 

(side 227)

 

"i mange tilfælde hvor man tidligere ville fjerne et barn fra forældrene og anbringe det i opdragelseshjem, vil børne og ungdomsværnet i dag søge at hjælpe barnet og det familie ved rådgivning, vejledning og undertiden økonomisk hjælp, således at barnet kan forblive forældrene"

(side 229)

 

"Familievejledningen afløser børneværnets almindelige tilsyn med visse grupper af børn... Efter nutidens opfattelse forekommer det ... ikke rimeligt at underkaste disse børn et særligt tilsyn, der kunne antyde, at der skulle være noget galt med pasningen af disse børn i hjemmet."

(side 230-231)

 

"Der synes også at være brug for en samling af arbejdet, f.eks. med rådgivning, så man kan tage alle en persons eller en families problemer op til en samlet behandling på ét sted....Der bør nok yderligere foregå en vis opsøgende virksomhed, d.v.s at de sociale medarbejdere i et vist omfang" sætter sig i forbindelse med dem, der må antages at have behov for hjælp, for at orientere dem om de foreliggende hjælpemuligheder."

(side 236)

 

"Den almindelige udvikling i samfundet medfører, at der stadig opstår nye sociale problemer. "

(side 236)

 

Nogle af kapitlets begreber er

 1. Arbejderbeskyttelse
 2. Arbejdsevne
 3. Arbejdsløshed
 4. Beskæftigelse
 5. Betjening af befolkningen 
 6. Børneforsorg 
 7. Børnehaver
 8. Børne- og ungdomsværnet
 9. Børnetilskud
 10. Dagcentre
 11. Dagpenge
 12. Den sociale administration
 13. Det offentlige
 14. Enlig mødre
 15. Erhvervshæmmede
 16. Familievejledningen
 17. Forbedringer 
 18. Forebyggelse
 19. Forebyggende børneforsorg
 20. Forebyggende sociale foranstaltninger
 21. Forsorgscenter
 22. Forsømmelse
 23. Fritidshjem
 24. Grundloven
 25. Handicappede
 26. Hjemmehjælp
 27. Hjælpemidler
 28. Institutioner
 29. Langvarigt syge
 30. Mødrehjælpen
 31. Narkotika
 32. Omsorg
 33. Pensioner
 34. Personlige problemer
 35. Personlig rådgivning
 36. Psykisk afvigende
 37. Revalidering
 38. Revalideringscentre
 39. Rådgivning
 40. Sinker
 41. Sociale forbedringer
 42. Sociale foranstaltninger
 43. Sociale institutioner 
 44. Sociale nødstilfælde
 45. Sociale problemer
 46. Sociale ydelser
 47. Socialreformkommission
 48. Sygdom
 49. Traditionel institutionsforsorg 
 50. Ulykkestilfælde
 51. Vedvarende forsorg
 52. Vejledning
 53. Velstandsudvikling
 54. Vuggestuer
 55. Økonomiske vanskeligheder
 56. Åndsvage

 

Man kan også sige, at kapitlet handler om socialpolitik - og det er forfattet af den politiker, der var socialminister i 1969.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.