| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

arbejdsløshed

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 5 years, 4 months ago

Arbejdsløshed er et af vigtigste sociale problemer. Det gælder både på individ, familie og samfundsniveau.

Menneskers ret til arbejde er en grundlæggende socialpolitisk værdi. Bekæmpelse af arbejdsløshed er således også en del af Menneskerettighedserklæringen

 

Et andet synonymt begreb er ledighed. Arbejdsløshed omfatter mennesker uden erhvervsmæssig beskæftigelse, og dermed står udenfor egen forsørgelse, og er i den erhvervsaktive alder og ikke er på social pension

 

Der er mange måder at opgøre arbejdsløshed på. Danmarks Statistik skelner fx mellem bruttoledige og nettoledige:

 

"AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage, men det skal dog bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed i opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed på grund af metoden til estimering af den månedlige AKU-ledighedsindikator."

 

"Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter de 15-74-årige. AKU-ledigheden har de senere år ligget på et højere niveau end den registerbaserede bruttoledighed. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande."

 

Afhængig af opgørelsesmetode er er i Danmark mellem 80.000 og 180.000 arbejdsløse:

 

Kilde: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24847

 

Beskæftigelsespolitikken er i det lys den del af socialpolitikken, som handler om at få nedbragt arbejdsløsheden.

 

Forsøg på at løse problemet er evalueret mange gange. Se fx Henning Jørgensen mfl 1994

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.