| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

borger

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 2 months ago

Borger er det begreb som typisk benyttes i lovgivningen om det sociale arbejdes modtagere/Klienter.

 

Se fx i Grundloven og i bekendtgørelsen for Socialrådgiveruddannelsen

 

Samtidig er borger også begrebet, som anvendes om alle andre medlemmer af et samfund.

 

Historisk var borgere kun dem som boede på eller ved borgene, dvs kongens, fyrsternes og biskoppernes fæstningsværker. 

Borgerne var i middelalderen/feudaltiden og den tidlige kapitalisme/industrialisering fx embedsmænd, købmænd og håndværksmestre - til forskel fra de kongelige, gejstlige (biskopper og præster), adel (godsejere) officerer, soldater, bønder, arbejdere, håndværkere, tyende/tjenestefolk og fattigfolk.

 

Begrebet borger indgå fx i begreberne

 1. borgerlige partier
 2. borgerlig politik 
 3. borgerlig revolution (fx den franske revolution) 
 4. borgerlig vielse og ægteskab 
 5. Borgerrepræsentationen i København 
 6. danske statsborgere 
 7. medborger
 8. skatteborger 
 9. statsborgerskab 
 10. udenlandske statsborgere 

 

På engelsk anvendes begrebet citizen, på tysk bürger og på fransk citoyen 

 

Alternative begreber, som bruges om borgere på det sociale område er:

 1. alkoholikere
 2. ansøgere
 3. arbejdsløse
 4. asylansøgere 
 5. beboere
 6. bistandsklienter (anvendes ikke mere) 
 7. boligløse 
 8. brugere
 9. dagpengemodtagere
 10. fleksjobbere 
 11. flygtninge 
 12. forældre 
 13. handicappede 
 14. hjemløse 
 15. jobsøgere 
 16. klienter
 17. kontanthjælpsmodtagere 
 18. ledige 
 19. misbrugere 
 20. målgruppe  
 21. overførselsindkomstmodtagere 
 22. pensionister 
 23. psykisk udviklingshæmmede 
 24. pårørende
 25. sindslidende 
 26. sygemeldte 
 27. udsatte voksne 
 28. udviklingshæmmede 
 29. unge utilpassede 
 30. veteraner 

 

2021-11-29  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.