| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Socialrådgiveruddannelsen

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 10 months ago

Socialrådgiveruddannelsen udbydes i Aalborg, Holstebro, Aarhus, Vejle, Aabenraa, Slagelse, Hillerød, København og Rønne

(https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/samfundsfagligeogoekonomiskeuddannelser/socialraadgiver)

 

"Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver er at kvalificere den uddannede til at varetage opgaver inden for socialrådgivning og socialt arbejde. Den uddannede skal selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer kunne bidrage til forebyggelse og løsning af sociale problemer samt planlægge, koordinere, gennemføre, evaluere og udvikle socialfaglige indsatser på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau inden for den offentlige forvaltning, herunder på beskæftigelsesområdet, foranstaltningsområdet og i privat regi."

 

Kompetencemålene for uddannelsen er, at den uddannede kan

1) etablere, vedligeholde og afslutte den professionelle relation med borgeren, herunder kommunikere og samarbejde med forskellige målgrupper,

2) foretage faglige prioriteringer, herunder prioritere rækkefølgen af indsatser på det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område i forhold til borgerens ressourcer og den forventede effekt med henblik på at løse borgerens sociale eller beskæftigelsesmæssige problemer,

3) håndtere modsætningsfyldte krav og forventninger fra borgere, forskellige faggrupper og samarbejdsparter i forbindelse med rådgivning og udvikling af indsatser på det sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område,

4) indstille og udmønte afgørelser om tildeling og udmåling af sociale ydelser og foranstaltninger på baggrund af en vurdering af løsningsforslagenes forventede effekt, kvalitet og pris, herunder sikre inddragelse af borgerens egne ressourcer,

5) selvstændigt indgå i, koordinere og lede tværprofessionelt eller projektorganiseret samarbejde og

6) identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i tilknytning til professionen.

 

Uddannelsen har fire videnområder:

 

 

Uddannelsen varer 3,5 år opdelt i 13 moduler, hvor modul 7 er praktik.

Læs mere om modul 1 og 2modul 4Modul 6 og modul 10 og modul 13

 

Kilder: 

Bekendtgørelse 766 fra 2011 om socialrådgiveruddannelsen)

https://www.via.dk/uddannelser/samfund-og-sociale-forhold/socialraadgiver

 

Historiske milepæle i socialrådgiveruddannelsen

1937 Den Sociale Skole begyndte i København som et et-årigt kursus med ulønnede undervisere og brugerbetaling

1941 Skolen opnåede statsstøtte og elevbetaling forsvinder

1961 Ny studieordning med øgning i teoritimer fra 1370 til 1900 og en reguleret praktikuddannelse

1967: Lis Hillgaard og Lis Keiser blev ansat på Den Sociale Højskole i København

1970 Uddannelsessøgende omtales ikke længere som elever men som studerende

1974: Socionomuddannelsen på RUC oprettes

1976: Socionomuddannelsen på AUC (universitetet i Aalborg) oprettes

1977: Betænkning 818 givere anledning til at oprette en socialformidleruddannelse for administrative personale

1985: Socionomuddannelsen på RUC nedlægges

Kilde: se fx Elsebeth Mortensen 2010

1993-94: Evalueringscentret evaluerer socialrådgiveruddannelsen (turnusevaluering)

1996: Ny uddannelsesbekendtgørelse

2000: Dansk Evalueringsinstitut (EVA) evaluerer socialrådgiveruddannelsen. Undervisningensministeren advarer mod "overdrevet akademisering", som kan skade kernefagligheden.

2001: Etablering af Centre for Videregående Uddannelser (CVU'er) med professionsbacheloruddannelser

(Undervisningsministeriet og Socialministeriet 2000)

2007: Lov om professionshøjskoler vedtages i Folketinget

2011: Ny uddannelsesbekendtgørelse for socialrådgiveruddannelsen

2014: Professionshøjskolerne får forskningsret og -pligt

Se flere wiki-sider om uddannelsen her: Socialrådgiveruddannelsen

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.