| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

udsatte voksne (redirected from Udsatte voksne)

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 7 months ago

Begrebet 'udsatte voksne' benyttes bl.a.  af Socialstyrelsen og i Bettina Myggen Jensen og Inge Schiermacher 2016.

(Socialt) udsatte voksne kan defineres som

 

"mennesker over 18 år med sociale problemer eller med risiko for at få det. Det drejer sig fx om hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser, prostitution eller vold i nære relationer, som giver dem behov for hjælp efter serviceloven..."

(Bettina Myggen Jensen og Inge Schiermacher 2016, side 15 citeret efter Social- og Indenrigsministeriet 2015)

 

Udsatte voksne omfatter således mennesker med et eller flere alvorlige problemer, lidelser og svære livsvilkår.

 

Rådet for socialt udsatte har særlig viden om: 

 1. hjemløse
 2. stofmisbrugere
 3. alkoholmisbrugere
 4. mennesker med sindslidelse
 5. mennesker i prostitution og
 6. mennesker ramt af fattigdom eller andre store og sammensatte sociale problemer

(kilde: Rådets hjemmeside: Formål og opgaver - Rådet for Socialt Udsatte) 

 

Forskere fra VIVE anslår, at der er cirka 280.000 udsatte voksne i Danmark:

Kilde: Lars Benjaminsen mfl 2018, side 8

 

Bent Greve 2019 nævner følgende "grupper af udsatte":

 1. Stofmisbrugere
 2. Hjemløse
 3. Prostituerede
 4. Alkoholmisbrugere
 5. Danskere med psykisk sygdom
 6. Voldsramte

(Bent Greve 2019, side 90)  

 

En mere omfattende liste over sociale problemer og tegn på sociale problemer kunne være:

 1. Afhængighed af rusmidler og/eller beroligende medicin
 2. Alkoholmisbrug
 3. Alvorlig sygdom  
 4. Arbejdsløshed
 5. Bolig-problemer 
 6. diskrimination/forskelsbehandling, negativ 
 7. Ensomhed 
 8. etnisk minoritetsbaggrund 
 9. Fattigdom - herunder gæld og lille/ingen indkomst
 10. Fedme - svær overvægt  
 11. Frihedsberøvelse (tvangsindlæggelse på psykiatrisk afdeling, fængsel, tilbageholdelse i private boliger) 
 12. Handicap/nedsat funktionsevne
 13. Hashmisbrug 
 14. Hjemløshed
 15. Konflikter med andre mennesker 
 16. Kriminalitet
 17. Kronisk eller længerevarende sygdom 
 18. Langtidsledighed, svag tilknytning til arbejdsmarkedet
 19. Menneskehandel 
 20. Narkomani (brug af hårde stoffer) 
 21. Ofre for ulykker (tilskadekomne, fx i trafikulykker, arbejdsulykker mv.) 
 22. Prostitution
 23. Psykiske lidelser, fx angst, depression, mani, psykoser, OCD, ADHD, skizofreni, PTSD - blandt andet som resultater af psykiske traumer, fx senfølger af seksuelle overgreb
 24. Seksuelt krænkede; ofre for voldtægt mv. 
 25. Skilsmisse/ophør af parforhold
 26. Slaveri 
 27. Stofmisbrug 
 28. Stressramte 
 29. Sygdom 
 30. Tab af nære pårørende fx p.g.a. dødsfald 
 31. Traumatisering, fx på grund af tortur eller krigsoplevelser 
 32. Udviklingshæmning  
 33. Usund livsstil (KRAM , søvn mm) 
 34. Vold i nære relationer - i familie og parforhold 
 35. Æresrelateret social kontrol 

 

 

Udsatte voksne har typisk komplekse og sammensatte sociale problemer (vilde problemer), hvor et problem fører til nye problemer.

Det kan blive en ond spiral, hvor dårligt helbred, psykiske problemer, belastede sociale relationer og dårlige økonomi spiller sammen på en negativ måde.

Et stort problem for udsatte voksne er stigmatisering

 

Den social- og sundhedsmæssige indsats overfor udsatte voksne kan være mangefacetteret og involvere mange aktører, fx

 1. Aktiveringsprojektledere
 2. Alkoholrådgivning
 3. Ambulancer
 4. Arbejdsgivere 
 5. Arbejdspladser 
 6. Borgerservice 
 7. Bostøtte
 8. Bosted
 9. Dagcentre 
 10. Ergoterapeut 
 11. Forsorgshjem
 12. Fysioterapeut 
 13. Førtidspensionskontor 
 14. Gademedarbejdere 
 15. Handicapafdelingen
 16. Herberg 
 17. Hjemmemiddeldepotet
 18. Hjemmesygeplejerske 
 19. Hjemmevejleder 
 20. Hospitalet - akutafdelingen måske flere specialafdelinger
 21. HR-afdelinger 
 22. Jobcentret 
 23. Kolleger 
 24. Kriminalforsorgen
 25. Ledere 
 26. Lokalpsykiatrien/distriktspsykiatrien 
 27. Misbrugscentret
 28. Personaleansvarlige 
 29. Politiet 
 30. Praktiserende læge (borgerens egen læge)
 31. Private virksomheder 
 32. Præhospitalet - sociolance, akut medicinsk visitation (AMK-vagtcentral)  
 33. Psykiatrisk afdeling (skadestue/modtagelse, ambulatorie og sengeafsnit)
 34. Pårørende 
 35. Rehabiliteringsteamet incl. socialmedicinsk speciallæge og/eller psykolog
 36. Social- og sundhedsassistent
 37. Socialpsykiatrien 
 38. Socialrådgivere 
 39. Socialsygeplejerske 
 40. Socialøkonomiske virksomheder 
 41. Sundheds- og omsorgsafdelingen i kommunen
 42. Sygedagpengekontoret 
 43. Tandlæge
 44. Varmestue 

 

Hertil kommer andre aktører, som deltager i den politiske proces og den offentlige debat om den samfundsmæssige indsats overfor udsatte voksne, fx

 1. Arbejdsgivere
 2. Bedre Psykiatri
 3. Boligforeninger 
 4. Borgerne selv (men ikke så markant)
 5. Byråd 
 6. Børne- og Socialministeren/-ministeriet
 7. Centraladministrationen (statens embedsmænd, typisk i ministerierne)
 8. Dansk Arbejdsgiverforening
 9. Danske Regioner 
 10. Dansk Handicapforbund 
 11. Det Centrale Handicapråd 
 12. Fagbevægelsen 
 13. Folketinget
 14. Folketingets Ombudsmand 
 15. Hus Forbi 
 16. Institut for Menneskerettigheder 
 17. Interesseorganisationer
 18. kommunale handicapråd 
 19. Kommunernes administrative ledelse, embedsmænd og fagprofessionelle
 20. Kommunernes Landsforening
 21. LAP -Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
 22. Læserbrevsskribenter  
 23. Nyhedsmedier
 24. Outsideren 
 25. Private bosteder 
 26. Private konsulentfirmaer (evaluatorer mm) 
 27. Pårørende 
 28. Redaktører, politiske kommentatorer og lederskribenter på dagblade/aviser (Politiken, Jyllandsposten, Berlingske, Ekstrabladet, BT mv.) 
 29. Regionernes administrative ledelse, embedsmænd og fagprofessionelle
 30. Regionsråd for de fem regioner
 31. Rådet for Socialt Udsatte 
 32. SAND - de hjemløses landsorganisation 
 33. SIND 
 34. Sociale medier (fx Facebook - eller rettere: debattører og influencers på SoMe) 
 35. Socialstyrelsen
 36. VISO 
 37. VIVE
 38. Ældresagen 

 

Hvad er vigtige generelle samfundsfaglig begreberteoretiske begreber om udsatte voksne - og ord fra den offentlige debat, der kan hjælpe med til at undersøge, beskrive, forstå og forklare udsatte voksne som et samfundsmæssigt fænomen og som diskurs?

 1. adgang
 2. afvigelse
 3. agenda setting (at få noget sat på den politiske dagsorden) 
 4. aktør 
 5. anerkendelse
 6. ansvar 
 7. besparelser 
 8. boligsocialt arbejde 
 9. borgerløn 
 10. borgerrettigheder 
 11. CSR - corporate social responsibility
 12. demonstrationer  
 13. diskrimination
 14. diskurs
 15. egenomsorg 
 16. empowerment
 17. evaluering 
 18. evidensbaserede metoder 
 19. fattigdom 
 20. fleksjob 
 21. forhandlinger 
 22. forsørgelsesgrundlag
 23. funktionsevne 
 24. førtidspension 
 25. habitus 
 26. handicap 
 27. hjælpemidler 
 28. implementering
 29. integration 
 30. interessevaretagelse 
 31. internationale konventioner
 32. kommunerne
 33. kontanthjælp 
 34. kriminalisering/kriminalitet 
 35. ligeværdighed 
 36. lovgivning
 37. magt 
 38. marginalisering
 39. menneskerettigheder 
 40. nedskæringer 
 41. overførselsindkomst
 42. personlig frihed 
 43. personligt ansvar 
 44. politik  
 45. politiske prioriteringer
 46. politisk proces 
 47. politisk system 
 48. psykiatri 
 49. radikalisering 
 50. recovery
 51. rehabilitering
 52. resocialisering
 53. revalidering 
 54. respekt 
 55. rummelige arbejdspladser 
 56. sanktion
 57. segration 
 58. social afvigelse
 59. social deroute 
 60. social kapital 
 61. social kontrol 
 62. socialt udsatte
 63. social udsathed
 64. social ulighed i sundhed  
 65. specialisering 
 66. stempling 
 67. stigmatisering
 68. straf 
 69. symbolpolitik 
 70. tilgængelighed
 71. tidligere anbragte børn 
 72. tolerance 
 73. Udenforskab  
 74. udsatte boligområder 
 75. udsatte børn og unge
 76. udsatte familier 
 77. udstødning
 78. velfærdsteknologiske løsninger 
 79. virksomhedernes sociale ansvar 
 80. Voksenudredningsmetoden (VUM) 

 

Hvad er relevante kilder om udsatte voksne set fra et samfundsvidenskabeligt perspektiv?

 

Der er mange skriftlige dokumenter, som bliver en del af den politiske proces og offentlige debat, fx

 • analyser (typisk notater eller rapporter baseret på registerdata)
 • artikler i tidsskrifter og nyhedsmagasiner
 • avisartikler
 • bekendtgørelser
 • biografier 
 • debatindlæg i aviser 
 • evalueringsrapporter
 • Facebook-opslag 
 • finansloven
 • forskningsrapporter 
 • Hus Forbi - artikler 
 • journalistisk researchede bøger 
 • kronikker i aviser 
 • ledere i dagblade/aviser 
 • lovgivning 
 • læsebreve i aviser
 • nyhedsartikler på dr.dk, tv2.dk, b.dk, politiken.dk, jp.dk, altinget.dk 
 • pressemeddelser
 • romaner - skønlitterære vidnesbyrd 
 • tweets - på Twitter
 • videnskabelige artikler i peerreview-tidsskrifter (som omtales i andre medier) 
 • årsberetninger - fx Rådet for Socialt Udsatte 2021

 

Gode eksempler på relevant litteratur på socialrådgiveruddannelsen om udsatte voksne er:

 

Se evt. også 

 

 

2019-12-16  

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.